BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

                         Cieszanów, dnia 19.12.2023 r.

GPiMK. 6733.5.2023

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

 z dnia 19.12.2023 r.

o zakończeniu postępowania dowodowego

 

                Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775, 803) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Chotylub-Gorajec” na działkach nr ewid.: 611/71, 418, 402/2, 340 położonych w miejscowości Chotylub oraz na działkach nr ewid. 499, 439, 440 położonych w miejscowości Dąbrówka
(obręb Gorajec) zostało zakończone.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w przedsięwzięcia uzgodniono i zaopiniowano
z następującymi organami:

 1. Zarząd Dróg Gminnych w Cieszanowie w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie zajął swego stanowiska w sprawie uzgodnienia w/w projektu decyzji w zakresie swoich kompetencji. W związku z tym zgodnie z zapisem art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) uznano, że uzgodnienie zostało dokonane.
 2. Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – postanowieniem znak:RZ.ZPU.4.521.2526.2023.AS z dnia 30.11.2023 r. uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych dla inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej
  Chotylub-Gorajec” na działkach nr ewid.: 611/71, 418, 402/2, 340 położonych w miejscowości Chotylub i na działkach nr ewid.: 499, 439, 440 położonych w miejscowości Dąbrówka (obręb Gorajec) z uzasadnieniem, że na terenie planowanej inwestycji występują urządzenia melioracji wodnych: sieć drenarska – (dział drenarski Nr 13). W związku z powyższym Inwestor zobowiązany jest wykonać inwestycję w sposób zapewniający zachowanie sprawności użytkowej tych urządzeń - w przypadku ich uszkodzenia, przywrócić do stanu pierwotnego lub przebudować celem zapewnienia swobodnego przepływu wód. Przebudowa lub likwidacja drenażu wymaga uzyskania zgody wodnoprawnej.
 3. Starosta Lubaczowski – postanowieniem znak: LŚT-Ś.6123.281.2023 z dnia 29.11.2023 r. uzgodnił projekt decyzji
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla zamierzenia budowlanego pod nazwą „Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Chotylub-Gorajec” na działkach nr ewid. 611/71, 418, 402/2, 340 położonych
  w miejscowości Chotylub i na działkach nr ewid. 499, 439, 440 połażonych w miejscowości Dąbrówka (obręb Gorajec)
  z uzasadnieniem, że realizacja w/w inwestycji nie spowoduje wyłączenia gruntów rolnych z produkcji w rozumieniu przepisów art. 4 pkt 11 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
 4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie – postanowieniem znak: PSNZ. 9020.8.17.2023 z dnia 04.12.2023 r. uzgodnił pozytywnie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych projekt decyzji pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Chotylub-Gorajec” na działkach nr ewid.: 611/71, 418, 402/2, 340 położonych w miejscowości Chotylub i na działkach nr ewid.. 409, 439, 440 położonych w miejscowości Dąbrówka (obręb Gorajec) z uzasadnieniem,
  że po spełnieniu uwarunkowań zawartych w projekcie decyzji można ocenić, że planowana ww. inwestycja nie wpłynie negatywnie na zdrowie i życie ludzi.
 5. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie korzystając z przepisu art. 53 ust. 5c i art. 60 ust. 1a ustawy
  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) nie wyraził swego stanowiska
  w terminie 21 dni od daty otrzymania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w inwestycji  położonej w granicach Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W związku z tym w świetle powyższych przepisów uznano, że projekt decyzji został uzgodniony pozytywnie.
 6. Gaz-System S.A pismem znak: OT-DL.420.1124.2023.2 z dnia 07.12.2023 r. zaopiniował projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Chotylub-Gorajec” w miejscowości Chotylub oraz m. Dąbrówka, z uzasadnieniem że na terenach przedstawionych na załącznikach graficznych
  nr 1 i nr 2 nie są eksploatowane gazociągi oraz inna infrastruktura gazowa wysokiego ciśnienia.

 

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy oraz wypowiedzieć się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie (pokój 14) w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego obwieszczenia.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów,
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Dąbrówka i Chotylub.

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w miejscowości Chotylub w dniach od 20.12.2023 r. do 03.01.2024 r.BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

 

Cieszanów, dnia 17.11.2023 r.

GPiMK.6733.5.2023

 

OBWIESZCZENIE

 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

z dnia 17.11.2023 r.

 

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775, 803) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r.
poz. 977 z późn. zm.)

zawiadamiam,

 

że dnia 14.11.2023 r. na wniosek Gminy Cieszanów Rynek 1, 37-611 Cieszanów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Chotylub-Gorajec”
na działkach nr ewid.: 611/71, 418, 402/2, 340 położonych w miejscowości Chotylub
oraz na działkach nr ewid. 439, 440, 499 położonych w miejscowości Dąbrówka (obręb ewidencyjny Gorajec).

            Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie (pokój 14) w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

            Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy
w Cieszanowie oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Dąbrówka i Chotylub.

 

 

 

   Burmistrz

     Miasta i Gminy Cieszanów

 

    mgr Zdzisław Zadworny