Burmistrz
Miasta i Gminy
Cieszanów
.
GPiMK. 6730.21.2024
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów
z dnia 25.06.2024 r.
o zawieszeniu postępowania
Działając na podstawie art. 49, 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) oraz art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.),
zawiadamiam