Informacje i dane z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego

Podstawa prawna: art. 52 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688)

Lp.

Data wpływu wniosku
do Urzędu

 

Wnioskodawca

 Zakres złożonego wniosku

 

Uwagi

 

temat

 

wnioskowane

przeznaczenie

działka

obręb

 

 

1.

 

13.10.2023 r.

 

osoby prywatne

 

 

dotyczy sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

 

 

 

 

pod budowę  farmy

fotowoltaicznej 

 

 

4414/2, 4390/2, 4390/3, 4390/4, 4390/5, 

 

 

Cieszanów

 

 

 

13.11.2023 r.

LC Energia 11
Sp. z o.o.

 

Informację udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, na stronie podmiotowej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu

Planowanie przestrzenne - dokumentacja- Kliknij link do BIP UMiG Cieszanów