Położenie

Gmina Cieszanów położona jest w południowo-wschodniej Polsce,w powiecie lubaczowskim, woj. podkarpackim, w dolinach rzek Brusienka iWirowa oraz potoków Łówcza i Buszcza. Pod względem terytorialnym gminanależy do średnich, zajmuje powierzchnię 21.935 ha. Miasto Cieszanów zajmujepowierzchnię 1.509 ha. Gmina ma charakter miejsko-wiejski, w jej skład, opróczmiasta Cieszanów, wchodzi 11 sołectw oraz 2 osiedla:
Chotylub, Dąbrówka, Dachnów, Folwarki, Gorajec, Kowalówka, Niemstów, Nowe
Sioło, Nowy Lubliniec, Stary Lubliniec, Żuków, Osiedle Nowe Sioło, Osiedle Stary
Lubliniec.
Od wschodu gmina graniczy z Gminą Horyniec, z Gminą Lubaczów od południa,
od zachodu z Gminą Oleszyce, Stary Dzików i Obsza (woj. lubelskie), od północy
z gminą Narol.

Miasto leży na ważnych szlakach komunikacyjnych regionu:

 • droga nr 865 Jarosław - Bełżec, kier. Hrebenne, Zamość, Budomierz, Korczowa, Rzeszów; łącząca województwo podkarpackie i lubelskie
 • droga nr 863 Kopki –Krzeszów- Tarnogród – Cieszanów; kierunek Lublin – Warszawa

Połączenia komunikacyjne

Odległości do: najważniejszych ośrodków miejskich:
Rzeszów         – 105 km;
Lublin                         – 139 km;
Kraków           – 261 km;
Warszawa       – 350 km;

Połączenia lotnicze:

Port lotniczy Rzeszów-Jasionka; Jasionka 942, 36-002 Jasionka – odległość do portu lotniczego- 106 km;
Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice - odległość do portu lotniczego 273 km;
Lotnisko Chopina w Warszawie – międzynarodowy port lotniczy - odległość do portu lotniczego 355 km;

Połączenia kolejowe:

 • Najbliższa stacja kolejowa: Lubaczów – oddalona jest 10 km od centrum gminy
 • Najbliższy duży węzeł kolejowy znajduje się w Rzeszowie

Autostrada:

 • A-4:Korczowa-Rzeszów-Wrocław-Zgorzelec:
 • węzeł nr 65 Jarosław – Zachódodległość z Cieszanowaokoło 55 km, drogami: wojewódzką nr 865, następnie krajową nr 94
 • węzeł nr 64 Przeworsk, odległość z Cieszanowa około 60 km, drogami: wojewódzką nr 865, oraz 835

Drogi międzymiastowe

Droga wojewódzka Nr 865 (DW865) – relacji Jarosław - Bełżec
Droga wojewódzka Nr 863 (DW863) – Kopki - Cieszanów

Odległości do przejścia granicznego z:

 • Ukrainą: w Budomierzu – 23 km; Korczowej – 43 km; Hrebennym – 44 km; Medyce – 66 km;
 • Słowacją w Barwinku –203 km.

Komunikacja publiczna w Gminie Cieszanów

Linie komunikacyjne na terenie gminy Cieszanów:

 1. Niemstów - Folwarski - Cieszanów
 2. Cieszanów - Nowe Sioło - Cieszanów ul. Czereśnie - Cieszanów
 3. Cieszanów - Cieszanów ul.Czereśnie - Folwarki - Cieszanów
 4. Cieszanów - Folwarki - Niemstów
 5. Cieszanów - Chotylub - Dąbrówka - Gorajec - Cieszanów
 6. Cieszanów - Gorajec - Dąbrówka - Chotylub - Cieszanów
 7. Cieszanów - Nowe Sioło - Chotylub - Dąbrówka - Gorajec - Cieszanów
 8. Cieszanów - Żuków - Nowy Lubliniec - Stary Lubliniec - Cieszanów
 9. Cieszanów - Nowy Lubliniec - Żuków - Stary Lubliniec - Żuków - Cieszanów
 10. Cieszanów - Doliny - Kowalówka - Żuków - Nowy Lubliniec - Cieszanów
 11. Cieszanów - Nowy Lubiniec - Żuków - Kowalówka - Cieszanów
 12. Cieszanów - Nowe Sioło – Cieszanów

Cena biletów jednorazowych - jednoprzejazdowych:
a) normalnych - 4,50 zł,
b) ulgowych - 3,50 zł,

Struktura wieku wg grupowania ekonomicznego

Stan na dzień

31 sierpnia 2022r.

 

Przedział wieku w latach

mężczyźni

Przedział wieku w latach

kobiety

razem

 
 

0-17

574

0-17

562

1136

 

18-64

2426

18-59

2059

4485

 

65 i powyżej

498

60 i powyżej

929

1427

 
       

7048

 

Przewagę liczebną w Cieszanowie stanowią osoby w wieku produkcyjnym 63,64 % ogółu mieszkańców.

Liczba bezrobotnych na terenie Cieszanowa wg stanu na dzień: 31 lipca 2022 r.(Dane Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie)

Wyszczególnienie

Ogółem

Z prawem do zasiłku

Razem

Kobiety

Rzazem

Kobiety

M. Cieszanów

76

31

7

2

G. Cieszanów

153

81

9

3

Łącznie

229

112

16

5

 

Mapa fizyczna Miasta Cieszanowa z granicami administracyjnymi

 

Otoczenie lokalne i regionalne

Poniżej przedstawiono położenie Gminy Cieszanów w jednostkach administracyjnych wyższego rzędu – kraju, województwie oraz powiecie.

Położenie Cieszanowa na mapie Polski

link otwiera się w nowym oknie

Województwo podkarpackie – podstawowe dane.  

Województwo podkarpackie zostało utworzone 1 stycznia 1999 roku z połączenia trzech województw: rzeszowskiego, przemyskiego i krośnieńskiego oraz części tarnobrzeskiego i tarnowskiego.
Zajmuje powierzchnię 17 845 km2. Region położony jest w południowo-wschodniej części kraju; wschodnią granicę województwa stanowi granica państwowa z Ukrainą (obwód lwowski i obwód zakarpacki), południową – granica ze Słowacją (Kraj Preszowski).
Na górze Kremenaros (Krzemieniec) – 1221 m n.p.m. w Bieszczadach stykają się granice Polski, Słowacji i Ukrainy. Podkarpacie graniczy również z województwami: lubelskim, świętokrzyskim i małopolskim. Podkarpacie jest regionem o charakterze rolniczo-przemysłowym.  

Województwo podkarpackie w liczbach - kwiecień 2022

 • ludność (stan w dniu 31 grudnia 2021 r.) – 2 110 694
 • stopa bezrobocia – 7,8%
 • przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw – 5416,63 zł
 • przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (w tys. osób) – 254,5
 • mieszkania oddane do użytkowania (styczeń-kwiecień 2022 r.) – 3114
 • produkcja sprzedana przemysłu (w cenach stałych)* – 87,2
 • produkcja budowlano-montażowa (w cenach bieżących)*– 102,1
 • podmioty gospodarki narodowej – 197 800

* - miesiąc poprzedni = 100

Powiat lubaczowski – podstawowe dane.

Powiat lubaczowski (w latach 1918-1922 na tym obszarze istniał powiat cieszanowski) –położony jest we wschodniej części województwa podkarpackiego. Jest częścią makroregionu południowo-wschodniej Polski. Jego siedzibą jest miasto Lubaczów. Powierzchnia powiatu stanowi 7,3% powierzchni województwa.

W skład powiatu wchodzą:

Powiat lubaczowski

 • Powiat lubaczowski ma 54 444 mieszkańców, z czego 50,3% stanowią kobiety, a 49,7% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 5,8%.
 • Średni wiek mieszkańców wynosi 42,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu lubaczowskiego w 2050 roku wynosi 43 090, z czego 21 548 to kobiety, a 21 542 mężczyźni.
 • Powiat lubaczowski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -314. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,71 na 1000 mieszkańców powiatu lubaczowskiego.
 • 62,2% mieszkańców powiatu lubaczowskiego jest w wieku produkcyjnym, 16,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.

Gospodarka

Położenie Gminy Cieszanówsprawia, że ma ona charakter usługowo – rolniczo – turystyczny.
Miejsca pracy tworzą miejscowe zakłady przemysłowe, przedsiębiorstwa o profilu produkcyjno-usługowym, usługi (handel, gastronomia, itd.) oraz instytucje i urzędy publiczne.

 

Sektory wysokiej szansy:

 • turystyka w tym turystyka wypoczynkowa, przyrodnicza, agroturystyka
 • przemysł drzewny,
 • przetwórstwo spożywcze związane z rozwojem rolnictwa ekologicznego,
 • produkcja energii ze źródeł odnawialnych.

Wykaz instytucji okołobiznesowych

Na terenie miasta funkcjonują następujące instytucje okołobiznesowe:

 • dwie agencje (pośredników) firm ubezpieczeniowych,
 • Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, Filia Cieszanów