Komisja prowadzi działalność w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. DZ.U. z 2015 r., poz. 1286).

Do ustawowych zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy:

 • inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych samorządu związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych;
 • podejmowanie czynności zmierzających do zobowiązania osoby uzależnionej od alkoholu do poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego;
 • opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miasta (limit i lokalizacja punktów, w których sprzedawane i podawane są napoje alkoholowe);
 • kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych (na podstawie upoważnienia wydanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów);
 • podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Komisja zbiera się na posiedzeniach, związanych z rozpatrywaniem spraw dotyczących realizacji programu, w tym opiniowaniem postanowień dotyczących wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz innych wniosków wpływających do Komisji.

Podstawą działalności Komisji jest uchwalany corocznie przez Radę Miasta Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

MKRPA podejmuje działania zmierzające do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu, a w szczególności:

 1. przeprowadza rozmowy motywacyjno-interwencyjne z osobami mającymi problem alkoholowy,
 2. kieruje na badania do lekarza biegłego, z własnej inicjatywy lub na wniosek osoby zainteresowanej, w celu uzyskania opinii, czy faktycznie występuje uzależnienie,
 3. składa wnioski do sądu o poddanie leczeniu w przypadku odmowy poddania się leczeniu odwykowemu.

 

 

 

Działania w zakresie profilaktyki problemowej:

 1. opiniuje oferty programowe składane corocznie przez instytucje, stowarzyszenia i osoby fizyczne, których propozycje są ujęte w projekcie miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (GPPiRPA) i są zgodne ze standardami współczesnej profilaktyki,
 2. prowadzi działania monitorujące przebieg realizacji programów i działań profilaktycznych finansowanych w ramach programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi,
 3. opracowuje metody ewaluacji programów profilaktyki oraz pomocy psychologicznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, szczególnie dla świetlic i obozów socjoterapeutycznych, oraz prowadzi ewaluację w oparciu o te metody.

Działania w zakresie kontroli przestrzegania warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych:

 1. przeprowadzają kontrole przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń w punktach sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych,
 2. opiniują wnioski w zakresie zgodności lokalizacji punktu ubiegającego się o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz informują, czy dana placówka ubiegająca się o zezwolenie mieści się w limicie punktów ustalonych w drodze uchwały,
 3. organizują działania mające na celu ograniczenie dostępności do alkoholu.