Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta i Gminy Cieszanów nr 27/2012 z dnia 18 kwietnia 2012roku.

W skład Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, które przejawiają inicjatywę i aktywność w realizowaniu planowanych zadań. Są to osoby o różnych uzupełniających się kompetencjach, które realizują zadania Komisji.

Przewodnicząca Komisji
Agata Ważna

Wiceprzewodnicząca:
Helena Mazurek

Członkowie
Helena Ważna

Elżbieta Zarębska

Lesław Ciechanowski