GPiMK. 6722.1.2020                                                              

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

 z dnia 21.04.2020 r.

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów linii elektroenergetycznej WN 110kV, obejmującej część nieruchomości znajdujących się w granicach obrębów ewidencyjnych Chotylub oraz Nowe Sioło

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz art. 39 ust.1 w związku z art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Cieszanowie Uchwały Nr XXI/172/2020z dnia 28 lutego 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów istniejącej linii elektroenergetycznej WN 110kV, obejmującej część nieruchomości znajdujących się w granicach obrębów Chotylub oraz Nowe Sioło, wraz z przystąpieniem do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zakres terytorialny planu określają załączniki graficzne do ww. uchwały, dostępne na stronie BIPUrzędu Miasta i Gminy Cieszanów.

Zainteresowani mogą składać wnioski do planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzanej na potrzeby dokumentu, w formie pisemnej na adres:
Urząd Miasta i Gminy Cieszanów Rynek 1,37-611 Cieszanów lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów. Przedmiotem ustaleń planu jest zakres określony w art. 15 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymi oraz na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016, str. 1).

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

 

mgr Zdzisław Zadworny

Poniżej skan uchwały wraz załącznikami:

Uchwała XXI/172/2020 z dnia 28 lutego 2020 z załącznikami