Cieszanów, dnia 01.04.2020 r.

 
O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 01.04.2020 r.

 

o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „POSZERZENIE CMENTARZA W NOWYM SIOLE”

           

            Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz Uchwały Nr IV/42/2019  Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 25 stycznia 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Poszerzenie cmentarza w Nowym Siole”,

 

z a w i a d a m i a m,

 

że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Poszerzenie cmentarza  w Nowym Siole” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 14.04.2020 r. do 29.05.2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu odbędzie się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów Rynek 1, sala nr 3 w dniu 20.05.2020 r.  godz. 9:30 - 10:30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w  ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do w/w planu należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.06.2020 r.

Jednocześnie, informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust.2 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283), projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Wnioski  i uwagi w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu planu miejscowego stosownie do art. 54 ustawy jw. należy wnosić na zasadach określonych w art.18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1,
w nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2020 r.

Wniosek lub uwaga powinny zawierać imię i nazwisko, adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi i wniosku. Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta  i Gminy Cieszanów.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

 

mgr Zdzisław Zadworny