Znak: GPiMK.6722.1.2023

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977), art. 6a ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 724, z 2023 r. poz. 553) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r.,
poz. 1094, 1113), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Cieszanowie Uchwały
Nr LXVII/539/2023 z dnia 22 czerwca 2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Dachnów, Nowe Sioło oraz Cieszanów, na podstawie którego mają być lokalizowane maksymalnie cztery elektrownie wiatrowe, wraz z przystąpieniem do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad planowanymi rozwiązaniami w przyszłym projekcie planu odbędzie się w dniu 6 lipca 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów,
o godz. 11.00. Dyskusja publiczna odbędzie się również za pomocą środków porozumiewania się na odległość, umożliwiających zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag
przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawanie pytań i składanie uwag w formie zapisu tekstowego, za pośrednictwem platformy komunikacyjnej, udostępnionej pod adresem: https://meet.google.com/icx-mivv-akw

Zainteresowani mogą składać wnioski do planu oraz do prognozy oddziaływania
na środowisko, sporządzanej na potrzeby dokumentu, w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia. Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów. Przedmiotem ustaleń planu jest zakres określony w art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Cieszanów: www.bip.cieszanow.akcessnet.net

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny