OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY CIESZANÓW

Z DNIA 17.01.2023 R.

O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503, 1846, 2185 i 2147) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 1260, 1261, 1783, 1846, 2687 i 2185), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Cieszanowie Uchwały Nr LVIII/451/2022 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV relacji Józefów – Lubaczów (dalej: miejscowego planu). wraz z przystąpieniem do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Zamiarem sporządzenia miejscowego planu jest ustalenie przebiegu inwestycji celu publicznego
o znaczeniu ponadlokalnym, polegającej na budowie linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV relacji Józefów – Lubaczów, na terenach obrębów geodezyjnych: Stary Lubliniec, Niemstów, Dachnów.

 

Wnioski do projektu miejscowego planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w projektu, należy wnosić do Burmistrza Miasta
i Gminy Cieszanów:

  • w formie papierowej na adres: Urząd Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub na EPS: /umigcieszanow/skrytka,

w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów.

 

Zgodnie z art. 8a ust. 1 oraz art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
w związkuz przetwarzaniem przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów, danych osobowych, uzyskanych w toku przeprowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

 

Burmistrz
Miast i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny