Cieszanów, dnia 07.06.2022 r.

GPiMK. 6720.1.2022

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) oraz Uchwały Nr XLI/328/2021
z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów (dalej projekt zmiany Studium),

 

ZAWIADAMIAM

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach
od 20  czerwca 2022 r. do 18 lipca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów Rynek 1,
37-611 Cieszanów, w godzinach pracy Urzędu, pokój nr 14.

Dokumenty dostępne będą również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta
i Gminy Cieszanów https://www.bip.cieszanow.akcessnet.net oraz na stronie internetowej https://www.cieszanow.pl (zakładka: Planowanie przestrzenne).

 

Przedmiotem zmiany Studium są ustalenia dotyczące trasy linii elektroenergetycznej
WN 110 kV relacji Józefów – Lubaczów wraz ze strefą ochronną wolną od zabudowy.

 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Studium, odbędzie się dnia 15 lipca 2022 r. o godz. 11oo w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów Rynek 1, 37-611 Cieszanów,
w sali narad.

 

Zgodnie z art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany Studium lub w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi w formie pisemnej do Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów na adres: Urząd Miasta i Gminy Cieszanów Rynek 1, 37-611 Cieszanów lub drogą elektroniczną, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą /umigcieszanow/SkrytkaESP znajdująca się na platformie Epuap pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 sierpnia 2022 r.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów  pod adresem: https://www.bip.cieszanow.akcessnet.net (zakładka: Klauzule informacyjne - RODO).

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny