GPiMK. 6722.2.2019                                             Cieszanów, dnia 24.06.2021 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

 

o terminie wyłożenia do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

            „Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Dachnowie

 - ulica Sportowa”

                Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie
Nr XIV/108/2019 z dnia 27 września 2019 r.

 

z a w i a d a m i a m,


że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Dachnowie - ulica Sportowa” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 05.07.2021 r. do dnia 06.08.2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Cieszanów Rynek 1, 37-611 Cieszanów oraz udostępniony na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Dachnowie - ulica Sportowa” odbędzie się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów na parterze sala nr 3 w dniu 05.08.2021r.,
godz. 10:00 - 11:00.

Planowana dyskusja publiczna odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1,
37-611 Cieszanów lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub formularzy zamieszczonych przez organ sporządzający projekt tego dokumentu w Biuletynie Informacji Publicznej, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy
oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.08.2021 r.

Jednocześnie, informuję, że zgodnie z art. 21 ust. 2, 5, 7 i 23 lit. d, art. 39, art. 46 pkt 1 oraz art. 54
ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 247 z późn. zm.), projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Dachnowie - ulica Sportowa” przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia
do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Wnioski i uwagi w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stosownie
do art. 54 ustawy jw. należy wnosić na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1,
37-611 Cieszanów lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub formularzy zamieszczonych przez organ sporządzający projekt tego dokumentu w Biuletynie Informacji Publicznej z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy
oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.08.2021 r. 

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymi oraz na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).