Uchwała Nr XXXV/280/2021

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 26 marca 2021r.

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

„POSZERZENIE CMENTARZA W NOWYM SIOLE”

 

Uchwała Nr XXXV/280/2021

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 26 marca 2021r.

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

„POSZERZENIE CMENTARZA W NOWYM SIOLE”

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.),
po stwierdzeniu nie naruszania ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów, uchwalonego Uchwałą Nr LV/59/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 12 czerwca 2018 r. Rada Miejska w Cieszanowie uchwala, co następuje:

 

 • 1
 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „POSZERZENIE CMENTARZA W NOWYM SIOLE”, zwany w dalszej części uchwały planem.
 2. Plan obejmuje granicami obszar o powierzchni 3,45ha położony we wsi Nowe Sioło, pomiędzy terenami zieleni od wschodu, południa i zachodu, terenami rolnymi od północy i obejmuje teren istniejącego cmentarza.
 3. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

 

 • 2
  1. W obszarze planu ustala się następujące przeznaczenie terenów według przyjętych oznaczeń:
 • ZC – teren cmentarza,
 • U – teren zabudowy usługowej,
 • US – teren usług sportu i rekreacji,
 • ZNN – tereny zieleni nieurządzonej,
 • R – tereny rolnicze,
 • WS – tereny wód powierzchniowych śródlądowych,
 • KP – teren parkingu,
 • KDW – tereny dróg wewnętrznych.
  1. Ustala się strefę ochrony ekspozycji cmentarza rzymskokatolickiego wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-673 w odległości od 1,0m w terenie ZC i do 10,0m na pozostałych terenach, od tego terenu zgodnie z rysunkiem planu, w której obowiązuje zakaz realizacji inwestycji kubaturowych.
  2. Rysunek planu zawiera oznaczenia informacyjne, nie stanowiące ustaleń planu:
 • odległość 50m od terenu cmentarza,
 • odległość 150m od terenu cmentarza,
 • stanowisko archeologiczne nr 6/AZP99-87/17,
 • linię elektroenergetyczną średniego napięcia,
 • strefę od linii elektroenergetycznej średniego napięcia,
 • okresowe cieki wodne,
 • cmentarz rzymskokatolicki wpisany do rejestru zabytków pod nr A-673.
  1. Na obszarze objętym planem dopuszcza się podziały mające na celu wydzielenie działek
   dla urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji oraz na zasadach określonych
   w przepisach niniejszej uchwały.

 

 • 3
 1. Wyznacza się TEREN CMENTARZA oznaczony na rysunku planu symbolem ZC.
 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1:
 • dopuszcza się pochówki w formie:
  1. grobów ziemnych,
  2. grobów murowanych,
  3. katakumb, również nadziemnych wolnostojących, jak również w formie murów oporowych,
  4. kolumbariów nadziemnych w formie nisz, krypt, grobów urnowych wolnostojących
   jak również stanowiących fragment muru okalającego cmentarz poza obszarem wpisanym do rejestru zabytków pod nr A-673,
 • dopuszcza się lokalizację:
 1. obiektów małej architektury,
 2. pomników, słupów i tablic informacyjnych,
 3. placów, ciągów pieszych i pieszo - jezdnych, zieleni urządzonej, ogrodzenia terenu,
 4. obiektów i urządzeń zaplecza socjalnego, technicznego i administracyjno - gospodarczego cmentarza poza obszarem wpisanym do rejestru zabytków
  pod nr A-673,
 5. budynku kaplicy poza obszarem wpisanym do rejestru zabytków pod nr A-673,
 • nakazuje się:
 1. w strefie ochrony ekspozycji pomiędzy terenem wpisanym do rejestru zabytków
  pod nr A-673 a pozostałą częścią wykonać pas o szerokości minimum 1,0 m
  jako powierzchnię utwardzoną,
 2. wykonanie alei głównej cmentarza, jako powierzchni utwardzonej o szerokości minimum 2,0 m – zgodnie z rysunkiem planu, bez prawa realizacji obiektów wymienionych w ust. 2 pkt. 1 lit a,b,c, i ust. 2 pkt. 2 lit. a, b.
 3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące wymagania:
 • nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 4,0 m od linii rozgraniczających teren 1KDW, 2KDW dla obiektów wymienionych w ust. 2 pkt. 2 lit. a, d, e,
 • powierzchnia utwardzona i zabudowana nie więcej niż 65% powierzchni terenu,
 • minimalna intensywność zabudowy 0,01,
 • maksymalna intensywność zabudowy 0,3,
 • powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 40% powierzchni terenu,
 • wysokość obiektów o których mowa w ust. 2 pkt. 1 nie więcej niż 2,0 m
 • ogrodzenie o wysokości nie mniejszej niż 1,5 m.
 1. W stosunku do terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące wymagania:
 • wysokość zabudowy:
 1. wysokość zabudowy techniczno – gospodarczej nie więcej niż jedna kondygnacja,
  a wysokość całkowita nie więcej niż 6,0 m od poziomu terenu przy wejściu głównym do kalenicy obiektu,
 2. wysokość całkowita kaplicy nie więcej niż 15m od poziomu terenu przy wejściu głównym do kalenicy obiektu,
 • dachy:
 1. dwu lub wielospadowe, o jednakowym kącie nachylenia połaci dachowych
  nie mniejszym niż 30o i nie większym niż 50o,
 2. pokrycie dachów materiałami bitumicznymi, ceramicznymi lub imitującymi ceramiczne lub blachą.
 3. Dostępność komunikacyjna z terenu drogi publicznej biegnącej na południe od terenu opracowania poprzez teren drogi wewnętrznej 1KDW, oraz z drogi wewnętrznej 2KDW.

 

 

 

 

 


 • 4
 1. Wyznacza się TEREN ZABUDOWY USŁUGOWEJ oznaczony na rysunku planu
  symbolem
 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się lokalizację:
 • obiektów związanych z edukacją takich jak: hal sportowych, budynków dydaktycznych, administracyjnych, garaży, usług (usługi z zakresu gastronomii poza odległością 50,0 m
  od terenu ZC),
 • dróg wewnętrznych oraz ciągów pieszych i ścieżek rowerowych.
 1. Dla terenów, o których mowa w ust.1 ustala się:
 • powierzchnia zabudowy nie więcej niż 40% powierzchni działki,
 • minimalna intensywność zabudowy działki budowlanej 0,1,
 • maksymalna intensywność zabudowy działki budowlanej 0,5,
 • powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 15% powierzchni działki budowlanej,
 1. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się warunki dla obiektów:
 • wysokość zabudowy dla budynków do 15,0 m,
 • dachy o kącie nachylenia połaci dachowych, nie mniej niż 10° i nie więcej niż 35° jedno, dwu lub wielospadowe,
 1. Zasady obsługi komunikacyjnej:
 • dostępność terenu z drogi publicznej z poza południowej granicy planu oraz z terenów sąsiednich,
 • należy wskazać 1 miejsce postojowe na każde 50m2 powierzchni użytkowej funkcji usługowej,
 • miejsca postojowe należy realizować, jako powierzchnie utwardzone lub biologicznie czynne w formie parkingów odkrytych.
 1. Zasady podziału:
 • minimalna powierzchnia działki budowlanej 0,3 ha,
 • szerokość frontu działki budowlanej nie mniejsza niż 35,0 m,
 • kąt położenia granic działek w stosunku do dróg 70o - 90o.
  • 5
 1. Wyznacza się TEREN USŁUG SPORTU I REKREACJI oznaczony na rysunku planu symbolem US.
 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 zakazuje się lokalizacji usług z zakresu gastronomii.
 3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację:
 • tymczasowych i stałych budynków, budowli oraz urządzeń budowlanych związanych
  ze sportem i rekreacją,
 • ciągów pieszych i pieszo-rowerowych,
 • obiektów małej architektury,
 • placów zabaw,
 • stałej lub czasowej sceny wraz z zadaszeniem,
 • obiektów związanych z organizacją i obsługą imprez sezonowych kulturalnych i sportowych na czas ich trwania,
 • obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.
 1. Dla terenu, o którym mowa w ust.1 ustala się:
 • nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 4,0 m od linii rozgraniczających teren drogi wewnętrznej 1KDW,
 • powierzchnia zabudowy nie więcej niż 40% powierzchni terenu,
 • minimalna intensywność zabudowy terenu - 0,01,
 • maksymalna intensywność zabudowy terenu - 0,3,
 • powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 40% powierzchni terenu.
 1. Dla terenu o którym mowa w ust. 1 ustala się warunki dla budynków:
 • wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji nadziemnych przy zachowaniu nieprzekraczalnej wysokości 15,0 m,
 • dachy:
 1. płaskie,
 2. dwu lub wielospadowe, łupinowe, wielokrzywiznowe, o kącie nachylenia połaci dachowych, nie mniej niż 10° i nie więcej niż 35°,
 • pokrycie dachów blacha, szkło, dachówką ceramiczną lub innymi materiałami imitującymi dachówkę ceramiczną, o barwie oliwki lub grafitu.
 1. Zasady obsługi komunikacyjnej:
 • dostępność komunikacyjna z poza południowej granicy planu oraz z drogi wewnętrznej 1KDW.
  • 6
 1. Wyznacza się TERENY ZIELENI NIEURZĄDZONEJ oznaczone na rysunku planu symbolami 1ZNN i 2 ZNN.
 2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację:
 • ścieżek pieszych i rowerowych,
 • pomników,
 • obiektów małej architektury,
 • ciągów pieszych i pieszo-rowerowych,
 • obiektów i urządzeń terenowych służących funkcji komunikacji, sportu i rekreacji,
  1. Dla terenów, o których mowa w ust.1 ustala się powierzchnię biologicznie czynna nie mniej
   niż 90% powierzchni terenu,
  2. Zasady obsługi komunikacyjnej: dostępność komunikacyjna z dróg wewnętrznych 1KDW, 2KDW, 3KDW lub z terenów 2WS, U oraz z poza wschodniej i południowej granicy planu.
   • 7
  3. Wyznacza się TERENY ROLNICZE oznaczone na rysunku planu symbolami 1R i 2R.
  4. Na terenach, o których mowa w ust. 1 zakazuję się budowy budynków.
  5. Dostępność komunikacyjna terenu z drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDW lub z poza wschodniej, zachodniej lub północnej granicy planu.

 

 • 8
 1. Wyznacza się TERENY WÓD POWIERZCHNIOWYCH ŚRÓDLĄDOWYCH, oznaczone na rysunku planu symbolami 1WS i
 2. Na terenach, o których mowa w ust.1, zakazuje się ogrodzeń.
 3. Na terenach, o których mowa w ust.1 dopuszcza się lokalizację:
  • urządzeń wodnych,
  • urządzeń melioracji wodnych,
  • budowli i obiektów retencyjnych oraz przeciwpowodziowych,
  • mostów i przepraw drogowych,
  • kładek,
  • ciągów pieszych i rowerowych,
  • tablic informacyjnych o wysokości do 3 m,
  • zieleni urządzonej.
 4. Dostępność komunikacyjna terenu z dróg wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu symbolami 2KDW, 3KDW lub z poza zachodniej i północnej granicy planu.

 

 • 9
 1. Wyznacza się TEREN PARKINGU, oznaczony na rysunku planu symbolem K
 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych.
 3. Dla terenu, o którym mowa w ust.1 ustala się powierzchnię biologicznie czynną nie mniej
  niż 15% powierzchni terenu KP.
 4. Dostępność terenu z drogi publicznej zlokalizowanej poza południową granicą planu poprzez teren drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDW.

 

 

 • 10
 1. Wyznacza się TERENY DRÓG WEWNĘTRZNYCH, oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW.
 2. W stosunku do terenów, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące wymagania:
  • szerokość w liniach rozgraniczających nie mniej niż 6,0 m z poszerzeniami, zgodnie
   z rysunkiem planu,
  • nawierzchnie utwardzone,
  • oświetlenie jednostronne.
   • 11
 1. Ustala się następujące zasady obsługi terenu objętego granicami planu w zakresie komunikacji
  i infrastruktury technicznej:
 • w zakresie komunikacji obsługa obszaru planu z drogi publicznej powiatowej z poza południowej granicy planu poprzez teren istniejącego cmentarza komunalnego,
 • w zakresie zaopatrzenia w wodę z sieci gminnej poprzez budowę sieci rozdzielczej
  od istniejących sieci wodociągowych zlokalizowanej poza granicami planu o przekroju minimum Ø80 z kierunków południowego,
 • w zakresie gospodarki ściekowej:
 1. odprowadzenie ścieków sanitarnych do gminnej sieci kanalizacyjnej minimum Ø160, zlokalizowanej na południe od obszaru planu,
 2. odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej związanej z systemem cieków wodnych powierzchniowych z zastosowaniem retencji terenowej, gruntowej lub zbiornikowej,
 3. odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni narażonych
  na zanieczyszczenia (drogi, place postojowe, parkingi) poprzez urządzenia oczyszczające do kanalizacji deszczowej związanej z systemem cieków wodnych powierzchniowych z zastosowaniem retencji terenowej, gruntowej lub zbiornikowej,
 • w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i technologicznymi powstającymi w wyniku prowadzonej działalności - gromadzenie i usuwanie prowadzone na zasadach obowiązujących na terenie miasta i gminy Cieszanów,
 • w zakresie elektroenergetyki:
 1. zasilanie z istniejących i projektowanych w obszarze planu urządzeń i sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia,
 2. dopuszcza się budowę niewskazanych na rysunku planu stacji transformatorowych napowietrznych SN/nN wraz z liniami średniego i niskiego napięcia,
 • w zakresie telekomunikacji zapewnienie łączności telefonicznej z istniejących
  i projektowanych sieci i urządzeń łączności publicznej.
 1. Na wszystkich terenach objętych planem dopuszcza się budowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz przebudowę istniejących infrastruktury technicznej kolidujących z ustalonym przeznaczeniem.
 • 12

Do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się dotychczasowy sposób zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów w granicach planu.


 • 13

Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
w związku z uchwaleniem planu 0,1% - dla terenów objętych granicami planu,

 

 • 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów a na nadzór nad jej wykonaniem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego.

 

 

 

 • 15

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

                                                                                             

 

 

                                                                                                          Przewodniczący

Rady Miejskiej

Adam Zaborniak