Uchwała Nr XXXV/281/2021

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 26 marca 2021

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

„Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Dachnowie 

- ulica Sportowa”

Uchwała Nr XXXV/281/2021

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 26 marca 2021

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

„Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Dachnowie 

- ulica Sportowa”

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.),
po stwierdzeniu nie naruszania ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów, uchwalonego Uchwałą Nr LV/59/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 12 czerwca 2018r. Rada Miejska w Cieszanowie uchwala,
co następuje:

§ 1

 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Dachnowie - ulica Sportowa” zwany w dalszej części uchwały planem.
 2. Plan obejmuje granicami obszar o powierzchni 2,70ha położony we wsi Dachnów, pomiędzy terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy drodze gminnej Nr 105033R
  oraz terenami usług przy drodze wojewódzkiej Nr 866.
 3. Załącznikami do niniejszej uchwały są:
 1. Załącznik Nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący integralną część uchwały, który obowiązuje w zakresie zastosowanych tam oznaczeń stanowionych.
 2. Załącznik Nr 2 - określający sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach
  ich finansowania,
 3. Załącznik Nr 3 - Dane przestrzenne planu miejscowego,

 

§ 2

 1. W obszarze planu ustala się następujące przeznaczenie terenów według przyjętych oznaczeń:
 1. MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 2. U – teren zabudowy usługowej,
 3. ZP – tereny zieleni urządzonej,
 4. KDZ – teren drogi publicznej zbiorczej,
 5. KDD – tereny dróg publicznych dojazdowych,
 6. K – teren infrastruktury technicznej kanalizacji.
  1. Rysunek planu zawiera oznaczenie informacyjne, niestanowiące ustaleń planu:
 1. zespół cerkwi w Dachnowie objęty ścisłą ochroną konserwatorską na podstawie wpisu
  do rejestru zabytków pod nr A-1627 decyzją z dnia 07.09.1987r. Wpis obejmuje: cerkiew, dzwonnicę i drzewostan w granicach ogrodzenia,
 2. linię elektroenergetyczną średniego napięcia,
 3. strefę od linii elektroenergetycznej średniego napięcia,
  1. Na obszarze objętym planem dopuszcza się podziały mające na celu wydzielenie działek dla urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji oraz na zasadach określonych w przepisach niniejszej uchwały.

 

§ 3

 1. Wyznacza się TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ, oznaczone na rysunku planu symbolami 1MN2MN.
 2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację:
 1. garaży wolnostojących,
 2. budynków gospodarczych,
 3. dojazdów oraz ciągów pieszych i ścieżek rowerowych.
 1. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące wymagania:
 1. nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:
 • 6,0 m od linii rozgraniczającej teren dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDD i 2KDD,
 • 8,0 m od linii rozgraniczającej teren drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDZ.
 1. powierzchnia zabudowy nie więcej niż 30% powierzchni działki budowlanej,
 2. minimalna intensywność zabudowy działki budowlanej 0,01,
 3. maksymalna intensywność zabudowy działki budowlanej 0,4,
 4. powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 30% powierzchni działki budowlanej,
 5. wysokość zabudowy:
 • budynki mieszkalne nie więcej niż 10,0 m licząc od poziomu terenu przy wejściu głównym do budynku do najwyższej części budynku,
 • garaże i budynki gospodarcze nie więcej niż 5,0 m licząc od poziomu terenu
  przy wejściu głównym do budynku do najwyższej części budynku,
 1. dachy:
  • dwu lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci dachowych nie mniejszym
   niż 30o i nie większym niż 40o,
  • pokrycie dachów blachą, materiałami bitumicznymi, ceramicznymi
   lub imitującymi ceramiczne.
 1. Zasady obsługi komunikacyjnej:
 1. dostępność komunikacyjna terenów z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDD, 2KDD i KDZ,
 2. należy zapewnić:
 • 2 miejsca postojowe dla samochodów osobowych na 1 dom jednorodzinny,
 • 1 miejsce postojowe dla samochodu osobowego na każde 50 m2 powierzchni użytkowej funkcji usługowej w obiektach,
 • miejsca postojowe w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową należy realizować, jako powierzchnie utwardzone, biologicznie czynne w formie parkingów odkrytych, miejsc garażowych.
 1. Zasady podziału:
 1. minimalna powierzchnia działki budowlanej 0,10 ha,
 2. szerokość frontu działki budowlanej nie mniejsza niż 15,0 m,
 3. kąt położenia granic działek budowlanych w stosunku do dróg 80o - 90o.

 

§ 4

 1. Wyznacza się TEREN ZABUDOWY USŁUGOWEJ oznaczony na rysunku planu
  symbolem U.
 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się lokalizację:
 1. obiektów związanych z funkcją administracyjną, biurową, handlową, gastronomiczną,
 2. dojazdów oraz ciągów pieszych i ścieżek rowerowych.
 1. Dla terenu, o którym mowa w ust.1 ustala się:
 1. nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynków, w odległości:
 • 6,0m od linii rozgraniczającej teren drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDD,
 • 8,0m od linii rozgraniczającej teren drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDZ,
 1. powierzchnia zabudowy nie więcej niż 40% powierzchni działki,
 2. minimalna intensywność zabudowy działki budowlanej 0,01,
 3. maksymalna intensywność zabudowy działki budowlanej 0,5,
 4. powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 15% powierzchni działki budowlanej,
 1. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się warunki dla obiektów:
 1. wysokość zabudowy dla budynków do 12,0 m,
 2. dachy o kącie nachylenia połaci dachowych, nie mniej niż 20 i nie więcej niż 35 jedno, dwu lub wielospadowe,
 1. Zasady obsługi komunikacyjnej:
 1. dostępność terenu z drogi publicznej z dróg publicznych dojazdowej 2KDD i zbiorczej KDG,
 2. należy wskazać miejsca postojowej w ilości:
 • dla lokalów gastronomicznych, co najmniej 1 miejsce postojowe na 5 miejsc konsumpcyjnych,
 • dla biur, urzędów, poczty, banków co najmniej 3 miejsca postojowe na 100,0 m2 powierzchni użytkowej,
 • dla pozostałych usług co najmniej 1 miejsce postojowe na 50,0 m2 powierzchni użytkowej,
 1. miejsca postojowe należy realizować, jako powierzchnie utwardzone lub biologicznie czynne w formie parkingów odkrytych.
 1. Zasady podziału:
 1. minimalna powierzchnia działki budowlanej 0,08ha,
 2. szerokość frontu działki budowlanej nie mniejsza niż 20,0m,
 3. kąt położenia granic działek w stosunku do dróg 70o - 90o.

 

§ 5

 1. Wyznacza się TERENY ZIELENI URZĄDZONEJ oznaczone na rysunku planu symbolami 1ZP, 2ZP3ZP.
 2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację:
 1. ścieżek pieszych i rowerowych,
 2. pomników,
 3. obiektów małej architektury,
 4. obiektów i urządzeń terenowych służących funkcji komunikacji, sportu i rekreacji.
  1. Dla terenów, o których mowa w ust.1 ustala się powierzchnię biologicznie czynną
   nie mniej niż 90% powierzchni terenu.
  2. Dostępność komunikacyjna z dróg publicznych 1KDD i KDG oraz z poza wschodniej
   i północnej granicy planu,

 

§ 6

 1. Wyznacza się TEREN DROGI PUBLICZNEJ ZBIORCZEJ, oznaczony na rysunku planu symbolem KDZ.
  1. W stosunku do terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące wymagania:
 1. szerokość w liniach rozgraniczających zmienna nie mniej niż 20,0 m zgodnie
  z rysunkiem planu,
 2. pas drogowy minimum jednojezdniowy z dwoma pasami ruchu,
 3. chodniki minimum jednostronne,
 4. oświetlenie minimum jednostronne.

 

§ 7

 1. Wyznacza się TERENY DRÓG PUBLICZNYCH DOJAZDOWYCH, oznaczone
  na rysunku planu symbolami 1KDD2KDD.
 2. W stosunku do terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące wymagania:
 1. szerokość w liniach rozgraniczających zmienna dla:
 • 1KDD nie mniej niż 8,5m z poszerzeniami jak na rysunki planu,
 • 2KDD nie mniej niż 10,0m z poszerzeniami jak na rysunki planu,
 1. pas drogowy minimum jednojezdniowy,
 2. oświetlenie minimum jednostronne.
 1. W terenie 1KDD w obszarze o szczególnych ustaleniach „A” obowiązuje nakaz wykonywania infrastruktury techniczne podziemnej ręcznie lub metodą przewiertu sterowanego.

 

  § 8

 1. Wyznacza się TEREN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ KANALIZACJI oznaczony na rysunku planu symbolem K.
 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące wymagania:
 1. nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 8,0 m od linii rozgraniczającej teren drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDZ,
 2. powierzchnia zabudowy nie więcej niż 30% powierzchni działki terenu,
 3. minimalna intensywność zabudowy 0,01,
 4. maksymalna intensywność zabudowy 0,4,
 5. powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 30% powierzchni działki terenu,
 6. wysokość zabudowy nie więcej niż 5,0m licząc od poziomu terenu przy wejściu głównym do budynku do najwyższej części budynku,
 7. dachy dwu lub wielospadowe, o jednakowym kącie nachylenia połaci dachowych
  nie mniejszym niż 10o i nie większym niż 25o, pokrycie dachów blachą, materiałami bitumicznymi, ceramicznymi lub imitującymi ceramiczne,
 1. Dostępność komunikacyjna terenu z drogi publicznej głównej oznaczonej na rysunku planu symbolem KDZ i z poza zachodniej granicy planu.

 

§ 9

 1. Ustala się następujące zasady obsługi terenu objętego granicami planu w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
 1. w zakresie komunikacji obsługa obszaru planu z dróg publicznych dojazdowych 1KDD i 2KDD oraz zbiorczej KDZ,
 2. w zakresie zaopatrzenia w wodę z sieci wodociągowej poprzez budowę sieci rozdzielczej od istniejących sieci wodociągowych zlokalizowanej w granicach planu w terenie 1MN o przekroju minimum ?110 oraz poza granicami planu o przekroju minimum ?110 z kierunku południowego,
 3. w zakresie gospodarki ściekowej:
 • odprowadzenie ścieków sanitarnych do gminnej sieci kanalizacyjnej poprzez budowę sieci rozdzielczej o przekroju minimum ?160 od istniejącej sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w granicach planu o przekroju ?160 i ?200 oraz
  do sieci kanalizacyjnej o przekroju ?200 zlokalizowanej na południe od obszaru planu,
 • odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej związanej z systemem cieków wodnych powierzchniowych z zastosowaniem retencji terenowej, gruntowej lub zbiornikowej,
 • odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni narażonych
  na zanieczyszczenia (drogi, place postojowe, parkingi) poprzez urządzenia oczyszczające do kanalizacji deszczowej związanej z systemem cieków wodnych powierzchniowych z zastosowaniem retencji terenowej, gruntowej
  lub zbiornikowej,
 1. w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i technologicznymi powstającymi
  w wyniku prowadzonej działalności - gromadzenie i usuwanie prowadzone
  na zasadach obowiązujących na terenie miasta i gminy Cieszanów,
 2. w zakresie ciepłownictwa:
 • ustala się system ogrzewania obiektów budowlanych oparty na indywidualnych źródłach ciepła minimalizujących emisję zanieczyszczeń do powietrza,
 • dopuszcza się system ogrzewania obiektów oparty na zdalaczynnej sieci zbiorczej ciepłowniczej prowadzonej systemem podziemnym i w sposób nie ograniczający możliwości użytkowania terenu zgodnie z ich przeznaczeniem ustalonym w planie.
 1. w zakresie elektroenergetyki:
 • zasilanie z istniejących i projektowanych w obszarze planu urządzeń i sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia,
 • dopuszcza się budowę niewskazanych na rysunku planu stacji transformatorowych SN/nN słupowych, wolnostojących lub wbudowanych w budynki oraz budowę linii średniego i niskiego napięcia,
 1. w zakresie zaopatrzenia w gaz z istniejących w obszarze planu sieci gazowniczych gs40, gs63, gs75,
 2. w zakresie telekomunikacji zapewnienie łączności telefonicznej z istniejących
  i projektowanych sieci i urządzeń łączności publicznej.
 1. Na wszystkich terenach objętych planem dopuszcza się budowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz przebudowę istniejących infrastruktury technicznej kolidujących z ustalonym przeznaczeniem.

 

§ 10

Do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się dotychczasowy sposób zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów w granicach planu.


§ 11

Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu 0,1% - dla terenów objętych granicami planu,

 

§ 12

Traci moc Uchwała Nr 4/I/98 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 17 marca 1998 r.
o uchwaleniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE” w Dachnowie,

 

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów a na nadzór nad jej wykonaniem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego.

 

§ 14

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

  

 

 

    Przewodniczący

Rady Miejskiej

Adam Zaborniak