Cieszanów, dnia 21.12.2020 r.
GPiMK. 6722.2.2019
O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów
 

o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Dachnowie - ulica Sportowa”

                Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 293 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie
Nr XIV/108/2019 z dnia 27 września 2019 r.

 

z a w i a d a m i a m,


że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Dachnowie - ulica Sportowa” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 04.01.2021 r. do 12.02.2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów oraz udostępniony na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Dachnowie - ulica Sportowa” odbędzie się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów na parterze sala nr 3 w dniu 29.01.2021 r.,
godz. 10:00 - 11:00.

Planowana dyskusja publiczna odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub formularzy zamieszczonych przez organ sporządzający projekt tego dokumentu w Biuletynie Informacji Publicznej, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.03.2021r.  

Jednocześnie, informuję, że zgodnie z art. 21 ust. 2, 5, 7 i 23 lit. d, art. 39, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.), projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Dachnowie - ulica Sportowa” przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Wnioski i uwagi w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stosownie
do art. 54 ustawy jw. należy wnosić na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1,
37-611 Cieszanów lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub formularzy zamieszczonych przez organ sporządzający projekt tego dokumentu w Biuletynie Informacji Publicznej z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy
oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.03.2021 r.  

 

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.

 

Klauzula  Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną  sporządzania planu miejscowego   


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) zwanego dalej RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych informuję, że:

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów jest Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37 – 611 Cieszanów.
    W prawach dotyczących ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu e–mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. pod numerem: 166311118, pisemnie na adres Urzędu.
    Urząd Miasta i Gminy Cieszanów będzie przetwarzać Pana/i dane osobowe w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i związaną z tym procedurą planistyczną. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 3, w tym przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. Dokumentacja dot. MPZP posiada kategorię archiwalną A i zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach jest przechowywana wieczyście.
    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów.

    W związku z powyższym przysługuje Pan/i prawo do:

    dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO (zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym prawo określone w art. 15 ust.1 lit g RODO do uzyskania wszelkich dostępnych informacji o źródle danych, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano).
    sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO,
    ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO,

Zgodnie z art. 17 ust.3 lit. b) RODO osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo usunięcia danych.

Zgodnie z art. 20 i 21 RODO osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

    Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
    W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
    Podanie danych jest wymogiem ustawowym określonym w ustawie z dnia 27 marca 2003 r.
    o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i jest obowiązkowe pod rygorem odmowy realizacji żądania strony.
    Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanym procesom związanym
    z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu.
    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Załączniki:

Projekt MPZP

Rysunek MPZP

Prognoza MPZP

Uwaga do MPZP