Cieszanów, dnia 15.10.2020r.

GPiMK. 6722.1.2020

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 293z późn. zm.) oraz art. 39
w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 283z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie Nr XXI/172/2020z dnia 28 lutego 2020 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów linii elektroenergetycznej WN 110 kV, obejmującej część nieruchomości w granicach obrębów Chotylub oraz Nowe Sioło, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektumiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,w dniach od 23 października 2020 r. do 15listopada 2020 r. (włącznie), w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, w godzinach urzędowania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcieplanu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13 listopada 2020r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów
o godz. 11.00. Zgodnie z art. 8d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dopuszcza się możliwość przeprowadzenia dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi  do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Równocześnie w związku trwającym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1,37-611Cieszanów,ustnie do protokołu z dyskusji publicznej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2020 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymi oraz na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

Dokumentacja do pobrania:

MPZP CIESZANÓW PROJEKT

MPZP RYSUNEK 1

MPZP_110kV_CIESZANOW_PONS_tekst_wylozenie

MPZP RYSUNEK 2

MPZP_110kV_CIESZANOW_PONS_rys_1

MPZP_110kV_CIESZANOW_PONS_rys_2