ZARZĄDZENIE NR 17/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

z dnia 12.02.2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Cieszanów na rok 2019

 

Na podstawie art. 27 ust.1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie ( Dz.U.2018.1263t.j.); § 8 ust. 2  Uchwały Nr V/17/11 Rady Miejskiej w Cieszanowie  z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Cieszanów oraz Uchwały Nr VI/25/2011 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia
23 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr V/17/11 Rady Miejskiej
w Cieszanowie  z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Cieszanów

 

zarządzam, co następuje:

 

 • 1.
 1. Ogłaszam otwarty konkurs projektów w sprawie przyznania dotacji na zadanie z zakresu rozwoju sportu realizowanego na terenie miasta i gminy Cieszanów w 2019 r.
 2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 • 2.

Ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów.

 

 • 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się koordynatorowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

 • 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

ogłasza otwarty konkurs projektów

na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Cieszanów w 2019 roku.

 

 

 • 1. Przedmiot projektów i wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje
  w ramach ogłoszonego konkursu projektów:

 

1) Niniejszy konkurs dotyczy projektów, których realizacja przyczyni się w sposób bezpośredni do osiągnięcia celu publicznego obejmującego: poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych; osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych; poprawę kondycji fizycznej i zdrowia  mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia; promocję sportu i aktywnego stylu życia; umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Gminy Cieszanów; poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Cieszanów; upowszechnianie i krzewienie sportu na terenie Gminy Cieszanów.

2) Na realizację projektów przeznacza się kwotę – 100 000 zł.

 

 • 2. Terminy i warunki realizacji zadania oraz formy wypłaty dotacji:

 

1)  Zadanie jest realizowane w okresie do dnia 30 listopada 2019r.

2) Zadanie realizowane będzie na warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy Gminą Cieszanów a klubem sportowym, którego oferta zostanie wybrana.

3) Dotacje przekazywane będą w jednej lub kilku transzach – szczegóły określone zostaną
w zawartej umowie.

4) W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, klub sportowy ma obowiązek dostosować kosztorys i harmonogram realizacji projektu do kwoty faktycznie określonej w umowie.

5) Dotacja wypłacana będzie na konto bankowe określone w umowie.

 

 • 3. Warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien spełniać projekt i objęte nim przedsięwzięcie:

 

1) W konkursie projektów mogą uczestniczyć kluby sportowe nie należące do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność sportową na terenie Gminy Cieszanów.

2) Projekt będzie rozpatrywany, jeżeli klub przystąpi do konkursu i złoży w wymaganym terminie wniosek spełniający wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu.

3) Zgłoszony projekt powinien mieć istotne znaczenie dla tworzenia i poprawy warunków sprzyjających uprawianiu, oraz upowszechnianiu i krzewieniu sportu na terenie Gminy Cieszanów.

4) Przedmiotem dotacji, stanowiącej do 95% ogółu kosztów zgłoszonego projektu, może być wsparcie klubu sportowego w zakresie projektu obejmującego pokrycie:

 1. a) wydatków na realizację programów szkolenia sportowego,
 2. b) wydatków z tytułu zakupu sprzętu sportowego lub ulepszenia posiadanego sprzętu sportowego,
 3. c) kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach,
 4. d) kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
 5. e) kosztów związanych z opłatami za badania lekarskie zawodników

5) Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:

 1. a) transferu zawodnika z innego klubu sportowego, z wyjątkiem opłat na rzecz Związków Sportowych;
 2. b) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub osoby w nim zrzeszone;
 3. c) zobowiązań klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych, oraz kosztów obsługi zadłużenia;
 4. d) opłat bankowych z tytułu utrzymania konta klubu sportowego.

6) Wymagany jest co najmniej 5% wkład własny klubu sportowego, który może być wniesiony w formie niepieniężnej, np. poprzez wykazanie pracy wolontariuszy.

 

 • 4. Miejsce i termin składania wniosków:

 

1) Wnioski prawidłowo i kompletnie wypełnione należy złożyć w terminie do
28lutego 2019 r. do godz.15.00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów - w zamkniętej kopercie z napisem: "Konkurs projektów wspierających rozwój sportu na terenie Gminy Cieszanów na rok 2017", na druku wniosku stanowiącym załącznik do Uchwały
Nr VI/25/2011 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr V/17/11 Rady Miejskiej w Cieszanowie  z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Cieszanów.

2) Wnioski zawierające braki formalne oraz wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3) Do wniosku należy dołączyć:

 1. a) aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym) odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji, potwierdzający status prawny klubu sportowego i umocowanie osób go reprezentują - potwierdzony za zgodność z oryginałem,
 2. b) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię statutu klubu sportowego,
 3. c) merytoryczne i finansowe sprawozdanie z działalności za ostatni rok.

4) Wzór wniosku można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów, pok. nr 20 lub
ze strony internetowej urzędu www.cieszanow.eu w zakładce NGO – dokumenty do pobrania.

 

 • 5. Miejsce i termin otwarcia wniosków:

 

1) Otwarcie wniosków nastąpi w dniu 5lutego 2019r. r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta
i Gminy Cieszanów.

2) Otwarcia i oceny wniosków pod względem formalnym i merytorycznym dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.

3) Przy wyborze projektu lub projektów otrzymujących wsparcie finansowe, Komisja Konkursowa uwzględni w szczególności:

 1. a) znaczenie zgłoszonego projektu dla realizacji celu publicznego określonego w § 3 Uchwały Nr V/17/11 Rady Miejskiej w Cieszanowie  z dnia 8 lutego 2011 r.
              w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy     Cieszanów ,
 2. b) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na konkurs,
 3. c) przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji projektu (kosztorys projektu) w związku z zakresem rzeczowym projektu,
 4. d) planowany przez klub sportowy wkład własny lub środków pochodzących z innych niż budżet Gminy Cieszanów źródeł na realizację projektu;
 5. e) możliwość realizacji projektu przez klub sportowy,
 6. f) dotychczasowe wykorzystanie przez klub sportowy dotacji z budżetu Gminy Cieszanów, w tym rzetelność i sposób rozliczania.

 

4) Decyzje o wyborze podmiotów, które uzyskały prawo do zawarcia umowy oraz
o wysokości dotacji podejmie, w formie zarządzenia, Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów.

5) Informacja o wynikach konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Cieszanów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cieszanów, dnia 12 luty 2019 r.