OGŁOSZENIE

 Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację  zadań
dotowanych z budżetu miasta i gminy Cieszanów w 2022 r.

 

 1. ZAKRES ZADAŃ I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA ICH REALIZACJĘ:

 

 Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 7 500,00zł, w tym:

 

 1. a) programy dla dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień, w tym programy propagowania  zdrowego stylu życia, obejmujące zajęcia profilaktyczno-wychowawcze,  a także edukacyjno-integracyjne
 2. b) programy profilaktyczno-wychowawczo-integracyjne z zakresu przeciwdziałania

        marginalizacji społecznej realizowane podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży

 1. c) wypoczynek letni dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, w tym półkolonie, obozy, rajdy, warsztaty
 2. d) organizacja czasu wolnego w okresie ferii zimowych

 

Termin realizacji zadań – pomiędzy 01-02-2022 r. a 30-11-2022 r.

 1. TERMINY I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

 

 1. Oferty należy składać na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia, w   terminie  do dnia 27-01-2022 r. do godz. 1500 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów.
 2. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu.
 3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem tytułu zadania. Na kopercie musi być zamieszczony adres zwrotny oferenta.
 1. Wymagane załączniki należy dołączyć w postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone wnioskodawcy bez otwierania.

 

 • ZAŁĄCZNIKI SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ:

 

 1. Aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących.
 2. Informacja merytoryczno-finansowa w zakresie działalności podmiotu,
 3. Informacja o dysponowaniu odpowiednią doświadczoną kadrą, bazą lokalową i warunkami do przeprowadzenia zadania.
 4. Oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków finansowych.
 5. Oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki i zobowiązaniu się oferenta do utrzymania ww. rachunku do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym,
 7. Oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą, i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł,
 8. Oświadczenie podmiotu składającego ofertę o braku zadłużenia wobec Miasta i Gminy Cieszanów, wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.

 

 

Składający oświadczenia jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

 1. TERMIN ROZPATRZENIA OFERT:

 

Oferty zostaną rozpatrzone dnia 28-01-2021 r., po otwarciu ofert, które nastąpi w tym dniu o godz. 1000

 

 1. TRYB WYBORU OFERTY:

 

 1. Oceny dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.
 1. Oferty nie spełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone.
 2. Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:
 1. a) merytoryczna wartość projektu
 2. b) efektywność – ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu
 3. c) budżet projektu – udział środków własnych, środków finansowych, rzeczowych i kadrowych, ze źródeł innych niż budżet gminy
 4. d) ocena możliwości realizacji zadania zgodnie ze standardami właściwymi dla rodzaju zadania
 5. e) współpraca z innymi podmiotami przy realizacji projektu
 6. f) dotychczasowa współpraca z gminą, w tym analiza wykonania zadań zleconych organizacjom w okresie poprzednim, ze szczególnym uwzględnieniem terminowości i rzeczowości wykonania oraz prawidłowości rozliczenia otrzymanych środków
 7. g) dotychczasowe dokonania organizacji.
 1. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
 2. Wyniki konkursu będą ogłoszone poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej w terminie do dnia 28-02-2022r. Wnioskodawca otrzymuje pisemna informację o statusie jego oferty.
 3. Ogłaszający zastrzega sobie prawo powierzenia realizacji tego samego zadania więcej niż jednemu podmiotowi.
 4. Ogłaszający zastrzega sobie prawo wezwania oferentów do przedstawienia dodatkowych dokumentów.
 5. Warunkiem otrzymania dotacji jest zawarcie umowy w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
 6. Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów zastrzega możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn, zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

 

 1. ZASADY PRZYZNANIA DOTACJI.

 

 1. Zadanie może realizować podmiot wymieniony w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym .
 2. Oferent powinien dysponować odpowiednio doświadczoną, wykwalifikowaną kadrą do wykonania zadania.
 3. Każdy oferent w ramach konkursu może złożyć jedną ofertę.
 4. W okresie obowiązywania stanu epidemii podmiot musi realizować program zgodnie z ustanowionymi w przepisach prawa ograniczeniami, nakazami i zakazami oraz wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
 5. W okresie, o którym mowa w pkt. poprzednim należy dostosować sposób realizacji programu do aktualnie obowiązujących reżimów sanitarnych.
 6. Uczestnikami zadania są mieszkańcy Miasta i Gminy Cieszanów.
 7. Realizacja zadania odbywa się zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem i kosztorysem.
 8. Podstawą realizacji zadania będzie umowa z wybranymi oferentami.
 9. Warunkiem zawarcia umowy będzie złożenie zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego.

 

 • KOSZTY

 

Na wkład własny oferenta składają się

 1. środki finansowe (środki własne, środki z innych źródeł, świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego)
 2. niefinansowy za środki niefinansowe uważa się środki własne o charakterze osobowym, rozumie się przez to nieodpłatną, dobrowolną pracę przy realizacji zadania publicznego które jest przedmiotem wniosku.
 3. Wolontariat w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, nieodpłatna dobrowolna praca. Wartość jednej godziny pracy wolontariusza ustala się do kwoty 20zł
 4. Wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 80 % całkowitych kosztów zadania, a wkład własny musi stanowić, co najmniej 20 % kosztów

 

 • FINANSOWANIE ZADANIA PUBLICZNEGO

 

Wysokość świadczenia pieniężnego pobranego od pojedynczego odbiorcy zadania publicznego nie może się zwiększyć o więcej niż 50% w stosunku do wysokości świadczenia pieniężnego w planowanej ofercie

 

 1. DOKONANIE PRZESUNIĘĆ W ZAKRESIE PONOSZONYCH WYDATKÓW

 

Jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenia tego wydatku o więcej niż 25 %

 

 1. SPOSÓB ODWOŁANIA SIĘ OD ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT

 

 1. Decyzję w sprawie wyboru ofert podejmuje Burmistrz miasta i Gminy Cieszanów w oparciu o stanowisko Komisji konkursowej.
 2. O wynikach konkursu oferenci będą powiadamiani w formie pisemnej.
 3. Od podjętej przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów decyzji przysługuje odwołanie.
 4. Oferent może złożyć pisemne umotywowane odwołanie do Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów dotyczące rozstrzygnięcia konkursu ofert w ciągu 5 dni od daty publikacji informacji o rozstrzygnięciu konkursu.
 5. O złożeniu odwołania powiadamia się wszystkich oferentów.
 6. Odwołanie rozpatrywane jest po zajęciu stanowiska przez Komisję konkursową.
 7. Prezydent podejmuje ostateczną decyzję po zajęciu stanowiska przez Komisję konkursową.
 8. O wynikach odwołania powiadamia się wszystkich oferentów.
 9. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

 

 1. INFORMACJA O KWOCIE PRZEKAZANEJ ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM Z BUDŻETU MIASTA I GMINY CIESZANÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ TEGO SAMEGO RODZAJU:

 

       w 2021 r. : 15 000,00 zł