Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j),

W związku z zakończeniem procedury konkursowej informuję, że w ramach ogłoszonego na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów nr 66/2021 z dnia 21-06-2021r. drugiego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań dotowanych z budżetu miasta i gminy Cieszanów w 2021r. została złożona 1 oferta, która otrzymała dofinansowanie:

 

l.p.

Oferent

Nazwa zadania

Kwota dotacji

1.

Ochotnicza Straż Pożarna w Niemstowie

„Organizacja spotkania integracyjnego „Pożegnanie lata” dla mieszkańców Gminy Ciesznów wraz z budową ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej w miejscowości Niemstów.

133 000,00 zł