Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów informuje o ofercie złożonej 02-07-2021r. w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. ), na realizację zadania publicznego pn.: "Sieć Życia" ,co następuję:

Oferta Krajowego Sztabu Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej na zadanie publiczne pn.:"Sieć Życia" zostaje odrzucona z powodu braku celowości zadania.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r., poz. 239 z późn. zm.) nie uznaje celowości i potrzeby realizacji zadania.

Rodzaje zadnia publicznego , które przedstawione są w ofercie nie są również zadaniami, które są w obszarze priorytetowym zawartym w Program współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021.

 

W związku z powyższym odrzucenie oferty pozostaje zasadne i organ poczynił jak w sentencji.