OGŁOSZENIE

 Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację  zadań
dotowanych z budżetu miasta i gminy Cieszanów w 2021 r.

 

 1. Zakres zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

 

  Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – 15 000,00zł, w tym:

 1. a) organizacja festiwali, przeglądów, konkursów, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw, kiermaszów i innych

         imprez

 1. b) promowanie i podtrzymywanie kultury, tradycji lokalnej w tym także kulinarnych oraz miejscowej  

        twórczości

 1. c) wspieranie nowatorskich form i działań kulturotwórczych
 2. d) prezentacja dorobku kulturalnego w gminie, kraju i za granicą
 3. e) tworzenie warunków do prowadzenia kapel ludowych oraz innych zespołów muzycznych;
 4. f) wspieranie inicjatyw, szczególnie osób starszych służących integracji oraz aktywnym formom spędzania

        wolnego czasu;

 

Termin realizacji zadań – pomiędzy 16-03-2021 r. a 30-11-2021 r.

 

 1. Zasady przyznania dotacji.
  1. O dotację może ubiegać się podmiot spełniający wymogi określone w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o (Dz.U.2020.1057 t.j.)
  2. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
  3. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

III. Terminy i sposób składania ofert

 1. Oferty należy składać na formularzu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z  dnia  24 październik 2018 r.  w    sprawie   wzoru   oferty   realizacji   zadania   publicznego,  ramowego  wzoru umowy o wykonanie zadania i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz. U. z 2018.2057t.j.),  w   terminie  do dnia 16-03-2021 r. do godz. 1500 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów.
 1. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu.
 2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem tytułu zadania. Na kopercie musi być zamieszczony adres zwrotny oferenta.
 3. Wymagane załączniki należy dołączyć w postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone wnioskodawcy bez otwierania.
 1. Termin rozpatrzenia ofert:

       Oferty zostaną rozpatrzone dnia 17-03-2021 r., po otwarciu ofert, które nastąpi w tym dniu o godz. 1000

 

 

 

 1. Koszty

Na wkład własny oferenta składają się

 1. środki finansowe (środki własne, środki z innych źródeł, świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego)
 2. niefinansowy za środki niefinansowe uważa się środki własne o charakterze osobowym, rozumie się przez to nieodpłatną, dobrowolną pracę przy realizacji zadania publicznego które jest przedmiotem wniosku.
 3. Wolontariat w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, nieodpłatna dobrowolna praca. Wartość jednej godziny pracy wolontariusza ustala się do kwoty 20zł
 4. Wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów zadania, a wkład własny musi stanowić, co najmniej 20 % kosztów
 5. Tryb wyboru oferty:
 6. Oceny dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.
 1. Oferty nie spełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone.
 2. Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:
 1. a) merytoryczna wartość projektu
 2. b) efektywność – ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu
 3. c) budżet projektu – udział środków własnych, środków finansowych, rzeczowych i kadrowych, ze źródeł innych niż budżet gminy
 4. d) ocena możliwości realizacji zadania zgodnie ze standardami właściwymi dla rodzaju zadania
 5. e) współpraca z innymi podmiotami przy realizacji projektu
 6. f) dotychczasowa współpraca z gminą, w tym analiza wykonania zadań zleconych organizacjom w okresie poprzednim, ze szczególnym uwzględnieniem terminowości i rzeczowości wykonania oraz prawidłowości rozliczenia otrzymanych środków
 7. g) dotychczasowe dokonania organizacji.
 1. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
 2. Wyniki konkursu będą ogłoszone poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej w terminie do dnia 31-03-2021r. Wnioskodawca otrzymuje pisemna informację o statusie jego oferty.
 3. Ogłaszający zastrzega sobie prawo powierzenia realizacji tego samego zadania więcej niż jednemu podmiotowi.
 4. Ogłaszający zastrzega sobie prawo wezwania oferentów do przedstawienia dodatkowych dokumentów.
 5. Warunkiem otrzymania dotacji jest zawarcie umowy w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
 6. Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów zastrzega możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn, zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
 7. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów jest ostateczna.

 

VII. Finansowanie zadania publicznego

Wysokość świadczenia pieniężnego pobranego od pojedynczego odbiorcy zadania publicznego nie może się zwiększyć o więcej niż 50% w stosunku do wysokości świadczenia pieniężnego w planowanej ofercie

VIII. dokonanie przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków

Jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenia tego wydatku o więcej niż 25 %

 

 1. Informacja o kwocie przekazanej organizacjom pozarządowym z budżetu miasta i gminy Cieszanów na realizację zadań tego samego rodzaju:

 

 • w 2020 r.17 845,00 zł