Zarządzenie Nr 103/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

 z dnia 22września 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektu Programu Współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi na rok 2021Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713t.j.), art. 5a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j.) oraz Uchwały Nr 75/LIX/2010 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 29 października  2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej

zarządzam, co następuje:

 • 1

Przeprowadzić konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021.

 • 2

Przedmiot i forma konsultacji

 1. Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie miasta i gminy Cieszanów, na temat projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
  2. Konsultacje będą przeprowadzone w następujących formach:

1) otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

2) pisemnej, poprzez formularz elektroniczny na stronie internetowej gminy na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3.Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.
4. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich organizacji.

 • 3
  Termin i miejsce konsultacji

 

 1. Otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych odbędzie się
  16 października 2020 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów w pokoju nr 20.
 2. Konsultacje w formie pisemnej trwają: od 28 września 2020 r. do 15października 2020r.
 3. Projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 i formularz konsultacji zostaną zamieszczone w dniu 11października 2016 r. w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów – www.cieszanow.eu w zakładce „NGO” oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.
 4. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie określonym w pkt.1 do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1 lub na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
5. Po zakończeniu konsultacji Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi sporządza zestawienie opinii celem rozpatrzenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.
6. Wyniki konsultacji wraz z uzasadnieniem zamieszczane będą na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów – www.cieszanow.eu w zakładce „NGO” oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

 

 • 4
  Postanowienia końcowe
 1. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021stanowi załączniknr 2 do niniejszego zarządzenia.
 2. Wykonanie zarządzenia powierza się koordynatorowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Załącznik Nr 1                                                                                                                      do Zarządzenia Nr 103/2020                                                                                               Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

                                                                                  z dnia 22.09.2020r.

 

Formularz wyrażenia opinii

do projektu  Programu współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

 

 

Lp.

Stan zapisu w projekcie programu wraz
z nr paragrafu i punktu

Sugerowana zmiana (konkretny sugerowany zapis paragrafu i punktu)

Uzasadnienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot zgłaszający propozycję (nazwa organizacji i dane rejestrowe)

Osoby uprawnione do reprezentowania organizacji

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji
w konsultacjach

Adres, nr telefonu kontaktowego

Data wypełnienia

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA: Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Załącznik Nr 2                                                                                                                      do Zarządzenia Nr 103/2020                                                                                               Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

                                                                                  z dnia 22.09.2020 r.

 

PROJEKT

Program współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ilekroć w tekście jest mowa o:

a). ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2020.1057)

b). programie współpracy – rozumie się przez to „Program współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021.”

c). organizacjach pozarządowych – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową na terenie Gminy Cieszanów.

d). konkursie ofert – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

e). komisjach konkursowych – rozumie się przez to komisje konkursowe ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych,

f). stronie Gminy – rozumie się przez to adres internetowy: www.cieszanow.eu

g). Urzędzie – rozumie się przez to Urząd Miasta i Gminy Cieszanów.

 

 1. CELE PROGRAMU WSPÓŁAPRACY
 2. Cel główny

Głównym celem, któremu służyć ma wprowadzenie Programu współpracy, jest kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego i wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych, poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy administracja publiczną, a organizacjami pozarządowymi.

 1. Cele szczegółowe

Cele szczegółowe Programu współpracy obejmują:

- podnoszenie skuteczności i efektywności działań w sferze zadań publicznych,

- wspieranie integracji podmiotów pozarządowych i samorządowych realizujących wspólne cele,

- umacnianie w świadomości społecznej poczucia współtworzenia i współodpowiedzialności za społeczność lokalną, za realizację jej potrzeb i rozbudowę zasobów lokalnych,

- zwiększenie aktywności organizacji pozarządowych w wykorzystaniu środków pozabudżetowych na rzecz mieszkańców Gminy Cieszanów.

 

 

 

 

 

 1. ZASADY, ZAKRES I FORMY WSPÓŁPRACY

 

1.Współpraca Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi, odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

2.Przedmiotem współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi jest realizacja zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.

 1. Współpraca odbywa się w szczególności w formach:

1) zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;

 1. a) wspieranie oraz powierzanie realizacji zadań publicznych odbywa się w trybie
  otwartych konkursów ofert zgodnie z przepisami określonymi w art. 11 ustawy.
  b) zlecanie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert
  (tryb uproszczony), zgodnie z przepisami określonymi w art.19A ustawy

2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności;

3) konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

4) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych
z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej;

5)zawierania porozumień o współpracy w realizacji wspólnych przedsięwzięć

4) Zakres przedmiotowy współpracy pozafinansowej obejmuje strefy:

 

ü Informacyjną i promocyjną:

- wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działań i współpraca w zakresie konsolidacji tych kierunków,

- informowanie o zadaniach publicznych, które będą realizowane w danym roku wraz z podaniem wysokości środków przeznaczonych z budżetu Gminy Cieszanów na realizację tych zadań,
a także o ogłaszanych konkursach ofert oraz o sposobach ich rozstrzygnięć i o sposobie ich realizacji,

- promowanie osiągnięć i działalności organizacji pozarządowych prowadzonej na rzecz mieszkańców oraz informowanie o realizowanych przez nie projektach,

- monitorowanie zmian aktów prawnych dotyczących organizacji pozarządowych oraz informowanie organizacji o wprowadzonych zmianach,

 

ü Organizacyjną;

- działania na rzecz wzmocnienia instytucjonalnego organizacji pozarządowych, np.: informowanie o możliwościach uczestnictwa w szkoleniach, konsultacjach, konferencjach,

- inicjowanie działań aktywizujących i integrujących organizacje pozarządowe,

- pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych z innych źródeł, niż budżet Gminy Cieszanów poprzez informowanie o potencjalnych źródłach finansowania
i udzielanie rekomendacji w przypadku ubiegania się przez organizacje pozarządowe o środki ze źródeł zewnętrznych, w tym środków z funduszy Unii Europejskiej,

- przygotowywanie i prowadzenie konsultacji społecznych rocznego programu współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi,

- konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

 

 

 

ü Szkoleniową:

- inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych,

- inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń podnoszących jakość współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań publicznych,

- angażowanie organizacji pozarządowych do wymiany doświadczeń i prezentacji osiągnięć,

 

ü Inną, obejmującą w szczególności:

- wydawanie opinii o działalności organizacji pozarządowych oraz udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z Gminą Cieszanów,

- możliwość objęcia patronatem Burmistrza Cieszanowa przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz mieszkańców Gminy Cieszanów,

- udostępnienie pomieszczeń i bazy technicznej zasobów gminnych dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne na rzecz Gminy Cieszanów i jego mieszkańców, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- prowadzenie działalności doradczej związanej z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych.

 

III. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE

 

Przedmiotem współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami jest realizacja zadań publicznych,
o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy, w szczególności w zakresie:

 1. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
 2. a) programy dla dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień, w tym programy

        propagowania zdrowego stylu życia, obejmujące zajęcia profilaktyczno-wychowawcze,
        a także edukacyjno-integracyjne

 1. b) programy profilaktyczno-wychowawczo-integracyjne z zakresu przeciwdziałania

        marginalizacji społecznej realizowane podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży

 1. c) wypoczynek letni dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, w tym półkolonie, obozy, rajdy,

         warsztaty

 1. d) organizacja czasu wolnego w okresie ferii zimowych
 2. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:
 3. a) organizacja festiwali, przeglądów, konkursów, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw,

kiermaszy i innych imprezw tym; filmowych i teatralnych,

 1. b) promowanie i podtrzymywanie kultury, tradycji lokalnej w tym także kulinarnych oraz

          miejscowej twórczości

 1. c) wspieranie nowatorskich form i działań kulturotwórczych
 2. d) prezentacja dorobku kulturalnego w gminie, kraju i za granicą
 3. e) tworzenie warunków do prowadzenia kapel ludowych oraz innych zespołów

         muzycznych; w tym śpiewaczych,

 1. f) wspieranie inicjatyw, szczególnie osób starszych służących integracji oraz aktywnym

         formom spędzania wolnego czasu;

 

 1. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

Gmina Cieszanów współpracując z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego w ramach uchwalonego programu na rok 2021 przeznacza środki finansowe w wysokości określonej Uchwałą Budżetową.

 1. MONITORING I OCENA REALIZACJI PROGRAMU
 2. Bieżącym monitoringiem realizacji Programu współpracy zajmuje się pracownik Urzędu wyznaczony przez Burmistrza.
 3. Monitoring polega na ocenie realizacji opisanych zasad i trybów współpracy.
 4. Uzyskiwane w czasie realizacji Programu współpracy informacje, uwagi i wnioski będą wykorzystywane do usprawnienia bieżącej współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.
 5. Gmina dokonuje badania efektywności realizacji zadań, w szczególności poprzez analizę efektywności wydatkowania środków publicznych w oparciu o następujące wskaźniki:

1) liczba organizacji pozarządowych podejmujących zadania na rzecz lokalnej społeczności
z udziałem środków z budżetu gminy lub dzięki współpracy z jednostkami organizacyjnymi Gminy Cieszanów,

2) kwota udzielonej dotacji,

3)liczba osób zaangażowanych w realizację zadań,

4) wysokość środków finansowych i pozafinansowych zaangażowanych przez organizacje
w realizację zadań publicznych.

 1. W rocznym sprawozdaniu z realizacji programu współpracy dokonuje się oceny stanu współpracy organizacji pozarządowych z Gminą w zakresie realizacji projektów oraz uwag, wniosków i propozycji wypływających z tej współpracy.
 2. Do dnia 30 kwietnia 2021 roku Burmistrz przedstawia Radzie sprawozdanie z realizacji Programu współpracy za rok 2020.

 

 1. SPOSÓB TWORZENIA PROGRAMU ORAZ PRZEBIEG KONSULTACJI

 

 1. Burmistrz Cieszanowa wydał zarządzenie w sprawie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie na rok 2021”, określające formę i czas trwania konsultacji.
 2. Po rozpatrzeniu opinii i uwag złożonych przez organizacje pozarządowe podczas konsultacji projekt Programu współpracy przedkładany jest pod obrady Rady Miejskiej w Cieszanowie
  w celu podjęcia stosownej uchwały.
 3. Po uchwaleniu przez Radę Program współpracy podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

VII. TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI

KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH

KONKURSACH OFERT

 1. W celu oceny ofert pod względem formalnym oraz merytorycznym Burmistrz powołuje komisję konkursową.
 2. Komisja konkursowa działa w oparciu o przepisy ustawy oraz niniejszego Programu współpracy.
 3. W skład komisji konkursowej wchodzi:
  1. dwóch przedstawicieli samorządu desygnowanych przez Burmistrza,
  2. dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie gminy wybranych na spotkaniu ogólnym organizacji pozarządowych z władzami gminy.
  3. Komisja konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów,
   w składzie co najmniej 3 – osobowym.
  4. Komisja konkursowa opiniuje oferty w terminie podanym w ogłoszeniu konkursowym.
  5. Komisja konkursowa dokonuje oceny merytorycznej ofert na karcie oceny, która zawiera następujące kryteria:
  6. a) merytoryczna wartość projektu
  7. b) efektywność – ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu
  8. c) budżet projektu – udział środków własnych, środków finansowych, rzeczowych i kadrowych, ze źródeł innych niż budżet gminy
  9. d) ocena możliwości realizacji zadania zgodnie ze standardami właściwymi dla rodzaju zadania
  10. e) współpraca z innymi podmiotami przy realizacji projektu
  11. f) dotychczasowa współpraca z gminą, w tym analiza wykonania zadań zleconych organizacjom w okresie poprzednim, ze szczególnym uwzględnieniem terminowości i rzeczowości wykonania oraz prawidłowości rozliczenia otrzymanych środków
  12. g) dotychczasowe dokonania organizacji
  13. h) możliwość kontynuacji działań po zakończeniu projektu.
  14. Po zaopiniowaniu ofert komisja konkursowa sporządza protokół, który powinien zawierać:

- oznaczenie miejsca i czasu konkursu,

- imiona i nazwiska członków komisji konkursowej,

- liczbę zgłoszonych ofert,

- wskazanie ofert odpowiadających warunkom konkursu,

- wskazanie ofert nie odpowiadających warunkom konkursu lub zgłoszonych po terminie,

- średnią arytmetyczną punktów przyznawanych przez wszystkich członków komisji konkursowej,

- propozycję rozstrzygnięcia konkursu wraz z proponowaną wysokością dotacji,

- podpisy członków komisji konkursowej.

 1. Protokół z posiedzenia komisji konkursowej zostaje przedstawiony Burmistrzowi, który dokonuje ostatecznego wyboru i decyduje o wysokości dotacji.
 2. Burmistrz informuje oferentów w formie pisemnej o statusie ich oferty wraz z podaniem uzasadnienia podjętej decyzji.

10.Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży.