Burmistrz

Miasta  i Gminy

     Cieszanów

 

Ogłoszenie o I ustnym ograniczonym przetargu na sprzedaż  nieruchomości położonej w miejscowości Dachnów

Na postawie art. 38 - 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r poz. 344 z późn. zm.) oraz § 6 i 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. z 2014, poz. 1490 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

ogłasza I ustny ograniczony przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Cieszanów, położonej w miejscowości Dachnów.
Dla działki w Sądzie Rejonowym w Lubaczowie prowadzona jest Księga Wieczysta PR1L/00008850/5. Na podstawie decyzji G.VI-7250-205-9/91 Wojewody Przemyskiego działka stanowi własność Gminy Cieszanów.

Obciążenie nieruchomości:

 

Nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń wobec osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej, a także jakichkolwiek zobowiązań.

 

Nr działki ewidency-

jnej

Powierzchnia
w ha

 

Opis nieruchomości

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów

Cena wywoławcza nieruchomości

 

Minimalne postąpienie

 

Kwota wadium w zł

Godzina przetargu

2806/1

0,0817 ha

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, rolna

Tereny oznaczone symbolem: „RM”- Tereny rolnicze”

2 700,00 zł*

30,00 zł

 270,00 zł

 1000

*Na podstawie art. 43, ust. 1, pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług, sprzedaż przedmiotowej działki zwolniona jest
z podatku VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 2 stycznia 2024 r. (wtorek) w sali narad Urzędu Miasta
i Gminy Cieszanów.

Uzasadnienie formy przetargu:

Przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich tj. działki 1036/2, 1063 i 1062 - obręb Dachnów, które to nieruchomości bezpośrednio przylegają do działki będącej przedmiotem przetargu.

Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu:

Właściciele nieruchomości wymienionych powyżej zamierzający uczestniczyć w przetargu powinni zgłosić pisemnie uczestnictwo w przetargu do dnia 22.12.2023 r. do godz. 15. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicach ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej najpóźniej dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

W przetargu na sprzedaż nieruchomości 2806/1 obręb Dachnów, mogą brać udział właściciele działek przyległych oznaczonych 1036/2, 1063, 1062, którzy wpłacą wadium zgodnie z ogłoszeniem tj. do dnia 27.12.2022 r. (za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków na konto organizatora przetargu) na konto Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów nr BS o/Cieszanów nr 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008 lub w kasie tut. Urzędu.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy zobowiązani
są przedłożyć Komisji przetargowej następujące dokumenty:

-              pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,

-              dokument potwierdzający tożsamość

-              osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji gospodarczej

-              osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

-              w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał) z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

-              w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu  w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

-              w przypadku pełnomocników osób fizycznych innych niż wyżej wymienione, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego

Osobie, która przetarg wygra wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca prawa własności ponosi koszty notarialne oraz sądowe.

 

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miasta
i Gminy Cieszanów, w Biuletynie Informacji Publicznej, tablicy ogłoszeń  wsi Dachnów.  Wszelkich informacji na temat przetargu udziela się codziennie w godz. od 7-ej do 15-tej w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów, sala operacyjna lub tel. (0-16) 632 86 82.


Cieszanów, dnia 28 listopada 2023 r.

                                                                         

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

     Zdzisław Zadworny