Burmistrz

Miasta i Gminy

Cieszanów

W Y K A Z

z dnia 24 listopada 2023 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do sprzedaży.

 

1.

Nr działki

807

2.

Obręb

0001 Chotylub

3.

Powierzchnia nieruchomości

0,1583 ha 

4.

Użytek

RV – 0,0425 ha, PsIV-0,1158 ha

5.

Księga Wieczysta

PR1L/00036444/1

6.

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana.

7.

Przeznaczenie zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Cieszanów

Tereny oznaczone symbolem MN/RM – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej w gospodarstwach rolnych.

8.

Cena nieruchomości

34 350,00 zł*

9.

Forma zbycia

Sprzedaż prawa własności

 *Na podstawie art. 43 ust 1 pkt 9 ustawy o VAT nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT.

 Informuje się, że zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt l i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2023 r. poz. 344), z zastrzeżeniem art. 216a, pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości po cenie ustawowej przysługuje byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom. Niniejszy wykaz stanowi zawiadomienie o przeznaczeniu do sprzedaży w/w nieruchomości. Były właściciel lub jego spadkobiercy korzystają z pierwszeństwa w nabyciu w/w nieruchomości,  jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ich nabycie po cenie według ustawy.

Wnioski w tej sprawie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów w terminie
do 05.01.2024 r.

 Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz na tablicy ogłoszeń wsi Chotylub oraz stronie internetowej urzędu www. cieszanow.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  do dnia 15.12.2023 r.

 Cieszanów, dnia 24.11.2023 r.

 Wykaz niniejszy został wywieszony do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów,  na tablicy ogłoszeń miasta Cieszanów oraz stronach internetowych Urzędu.

 

                                                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

                                                                                                                         Zdzisław Zadworny