Burmistrz
Miasta i Gminy
Cieszanów

Ogłoszenie o II ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż  lokalu użytkowego położonego w miejscowości Nowe Sioło 105A

Na postawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023, poz. 344 t.j. z dnia 24.02.2023) oraz § 6 i 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz.U.2021.2213 t.j. z dnia 2021.12.01)

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

ogłasza II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż prawa własności lokalu użytkowego Nr 3 o pow. 22,34 m2 składającego się z jednego pomieszczenia biurowego, usytuowanego na parterze budynku mieszkalno – usługowego, który położony jest na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 484/2
o pow. 0,0964 ha.  Z prawem własności lokalu użytkowego Nr 3 związany jest udział w gruncie działki 484/2  o pow. 0,0964 ha w wysokości 2234/22205 oraz w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właściciela lokalu.

W budynku w którym mieści się przedmiotowy lokal,  znajdują się dwa lokale mieszkalne stanowiące odrębną własność.

Dla działki w Sądzie Rejonowym w Lubaczowie prowadzona jest Księga Wieczysta PR1L/00034822/1.

Pierwszy przetarg zakończony wynikiem negatywnym odbył się 17 sierpnia 2023 r.

Obciążenie nieruchomości:

Dział III i IV w/w księgi wieczystej wolny jest od wpisów dotyczących obciążeń danej nieruchomości.

Nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń wobec osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej, a także jakichkolwiek zobowiązań.

 

Nr działki ewidency-

jnej

Powie-
rzchnia
lokalu

 

Opis nieruchomości

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Cieszanów

Cena wywoławcza nieruchomości w zł

 

Godzina przetargu

 

Kwota wadium w zł

Minima-
lne postąpie-
nie w zł

484/2

22,34 m2

Lokal użytkowy o pow. 22,34 m2, położony w budynku mieszkalno-usługowym w Nowym Siole 105A wraz z udziałem w gruncie

Tereny oznaczone symbolem „U” –  Tereny zabudowy usługowej

24 000,00 (na podstawie art. 43 ust 1, pkt 10 ustawy o VAT nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT)

godz. 1100

2 400,00

 

 

240,00

 

Przetarg odbędzie się w dniu 12 października 2023 r. (czwartek) w Urzędzie Miasta
i Gminy Cieszanów, przy ul. Rynek 1 w Cieszanowie, sala narad, I piętro,  nowy budynek.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miasta
i Gminy Cieszanów nr BS o/Cieszanów nr 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008 lub w kasie tut. Urzędu
do dnia 09.10.2023 r. (za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków na konto organizatora przetargu)

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy zobowiązani
są przedłożyć Komisji przetargowej następujące dokumenty:

-              pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,

-              dokument potwierdzający tożsamość

-              osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji gospodarczej

-              osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

-              w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał) z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

-              w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu  w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

-              w przypadku pełnomocników osób fizycznych innych niż wyżej wymienione, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa do reprezentowania w przetargu.

Osobie, która przetarg wygra wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca prawa własności ponosi koszty notarialne oraz sądowe.

 

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miasta
i Gminy Cieszanów, tablicy ogłoszeń  wsi Nowe Sioło oraz Biuletynie Informacji Publicznej od 06.09.2023 do 09.10.2023 tj. dnia przetargu.

Wszelkich informacji na temat przetargu udziela się codziennie w godz. od 7-ej do 15-tej od poniedziałku do piątku sala operacyjna tel. (0-16) 632 86 83


Cieszanów, dnia 06.09.2023 r.

                                                                                                                                                                                                        

Burmistrz
Miasta i Gminy Cieszanów

Zdzisław Zadworny