BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

               

 

W Y K A Z

z dnia 29.08.2023 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy

 

L.p.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Pow.
(w ha)

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
 i sposób jej zagospodarowania

Roczny czynsz netto
w q żyta

(wywoławczy)

Termin płatności

Zasady aktualizacji opłat

1.

Część działki 517 o  pow. 0,50 ha obręb Folwarki, w tym RIVa -0,50 ha PR1L/00030260/5

0,50

Dzierżawa rolna

Nieruchomość przeznaczona
do oddania
w dzierżawę na okres 3 lat

3,5

Do 31-08 każdego roku

Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok

2.

Część działki 517, obręb Folwarki, w tym PsIV-1,00 ha, RIVa -0,35 ha, RIVb-0,30 ha KW PR1L/00030260,5

1,65

Dzierżawa rolna

Nieruchomość przeznaczona
do oddania
w dzierżawę na okres 3 lat

9,25

Do 31-08 każdego roku

Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok

3.

Część działki 515, obręb Folwarki w tym PsIV – 2,00 ha KW PR1L/00030260/5

2,00

Dzierżawa rolna

Nieruchomość przeznaczona
do oddania
w dzierżawę na okres 3 lat

10,00

Do 31-08 każdego roku

Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, tablicy ogłoszeń  wsi Folwarki oraz stronie internetowej urzędu do dnia 19.09.2023 r.

 

Cieszanów, dnia 29.08.2023 r.

 

                                                                       Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

                                                                                  Zdzisław Zadworny