BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

               

 

W Y K A Z

z dnia 29.08.2023 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy

 

L.p.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Pow.
(w ha)

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
 i sposób jej zagospodarowania

Roczny czynsz netto
w q żyta

(wywoławczy)

Termin płatności

Zasady aktualizacji opłat

1.

Część działki 1500 o  pow. 1,20 ha obręb Dachnów, w tym PsIV-1,1392 ha, Lzr-PsIV-0,0102 ha, N- 0,0506 ha PR1L/00030479/3

1,20

Dzierżawa rolna

Nieruchomość przeznaczona
do oddania
w dzierżawę na okres 1 roku

5,83

Do 31-08 każdego roku

Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok

2.

Część działki 1500 (27), obręb Dachnów, w tym PsIV-1,9398 ha, N-0,0604 ha KW PR1L/00030479/3

2,0001

Dzierżawa rolna

Nieruchomość przeznaczona
do oddania
w dzierżawę na okres 1 roku

9,79

Do 31-08 każdego roku

Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok

3.

Część działki 1500, obręb Dachnów, w tym PsIV-0,3192 ha, PsV-1,6437 ha, Lzr—PsIV-0,2805 ha,  LsV-0,0259 ha, KW PR1L/00030479/3

 

1,9501

Dzierżawa rolna

Nieruchomość przeznaczona
do oddania
w dzierżawę na okres 1 roku

9,71

Do 31-08 każdego roku

Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, tablicy ogłoszeń  wsi Dachnów oraz stronie internetowej urzędu do dnia 19.09.2023 r.

 

Cieszanów, dnia 29.08.2023 r.

 

                                                                       Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

                                                                                  Zdzisław Zadworny