Burmistrz

Miasta i Gminy

Cieszanów

W Y K A Z

z dnia 22 sierpnia 2023 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonego do sprzedaży.

 

1.

Nr działki

212/2

2.

Obręb

Nowe Sioło

3.

Powierzchnia nieruchomości

0,0906 ha

4.

Użytek

Br-RIIIB-0,0451 ha, Br-PsIV-0,0455

5.

Księga Wieczysta

PR1L/00033488/4

6.

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, zabudowana drewnianym budynkiem gospodarczym.

7.

Przeznaczenie nieruchomości
w Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów

Tereny oznaczone symbolem „MN/RM” – tereny zabudowy mieszkaniowo jednorodzinnej
i zagrodowej w gospodarstwach rolnych.

8.

Cena nieruchomości

 22 350,00 zł*

*Na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 9 ustawy o VAT nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT

 

Informuje się, że zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt l i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1899.), z zastrzeżeniem art. 216a, pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości po cenie ustawowej przysługuje byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom. Niniejszy wykaz stanowi zawiadomienie o przeznaczeniu do sprzedaży w/w nieruchomości. Były właściciel lub jego spadkobiercy korzystają z pierwszeństwa w nabyciu w/w nieruchomości,  jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ich nabycie po cenie według ustawy.

Wnioski w tej sprawie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów w terminie
do 03.10.2023 r.

 

Cieszanów, dnia 22.08.2023 r.

 

Wykaz niniejszy został wywieszony do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów,  na tablicy ogłoszeń miasta Cieszanowa i wsi Nowe Sioło oraz stronach internetowych Urzędu  w dniach od 22.08.2023 r. do 12.09.2023 r.

 

 

                                                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

                                                                                                                             Zdzisław Zadworny