Burmistrz

Miasta i Gminy

Cieszanów

W Y K A Z

z dnia 22 sierpnia 2023 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do oddania w użyczenie.

 

1.

Nr działki

1792/61, 1792/45

2.

Obręb

Dachnów

3.

Łączna powierzchnia nieruchomości

1,2339 ha

4.

Użytek

Bi-0,0291 ha, Bz-0,7542 ha, Bz-0,4506 ha

5.

Księga Wieczysta

PR1L/00030479/3

6.

Opis nieruchomości

Działka gruntowa, zabudowana budynkiem stadionem sportowym oraz  budynkiem szatni.

7.

Przeznaczenie nieruchomości Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Cieszanów

Tereny oznaczone symbolem US – w tekście planu  -„Teren usług sportu i rekreacji”

8.

Wysokość czynszu

Nieruchomość od oddania w bezpłatne użytkowanie.

9.

Okres użytkowania

5 lat

10.

Cel oddania nieruchomości w użyczenie

Rekreacyjno - sportowy

 

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz do dnia 17.02.2023 r.

 

Cieszanów, dnia 22.08.2023 r.

 

Wykaz niniejszy został wywieszony do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów,  na tablicy ogłoszeń miasta Cieszanów i wsi Dachnów oraz stronach internetowych Urzędu w dniach od 22.08.2023 r. do 12.09.2023 r.

 

 

 

                                                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

                                                                                                                                Zdzisław Zadworny