Burmistrz
Miasta i Gminy
Cieszanów

Ogłoszenie o I ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż  nieruchomości położonej w miejscowości Cieszanów

Na postawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2023.344 t.j. z dnia 24.02.2023) oraz § 6 i 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz.U.2021.2213 t.j. z dnia 2021.12.01)

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

 

ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż prawa własności, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Cieszanów, położonej w miejscowości Cieszanów.
Dla działki w Sądzie Rejonowym w Lubaczowie prowadzona jest Księga Wieczysta PR1L/00027979/4.

Obciążenie nieruchomości:

 

Dział III i IV w/w księgi wieczystej wolny jest od wpisów dotyczących obciążeń danej nieruchomości.

Nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń wobec osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej, a także jakichkolwiek zobowiązań.

Nieruchomość położona jest na obrzeżach miasta Cieszanowa. Teren jest nie wymaga dużego niwelowania, nawożenia ziemi oraz osuszania. Pod względem powierzchni i geometrii działka nie posiada  ograniczeń w jej zagospodarowaniu. Granice nieruchomości od strony zachodniej tworzy  droga lokalna o nawierzchni ulepszonej asfaltem, od wschodniej droga gminna wewnętrzna
o nawierzchni ulepszonej asfaltem, od strony północnej i południowej tworzą tereny zurbanizowane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dostęp do mediów tj. energia, gaz, woda, kanalizacja nie jest ograniczony.

 

Nr działki ewidency-

jnej

Powie-
rzchnia
w ha

 

Opis nieruchomości

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów mieszkaniowo-usługowych w Cieszanowie i Nowym Siole

Cena wywoławcza nieruchomości w zł

 

Godzina przetargu

 

Kwota wadium w zł

Minima-
lne postąpie-
nie w zł

4322/57

0,1638ha

Nieruchomość gruntowa niezabudowana – Bp-0,1638 ha.

Tereny oznaczone symbolem 11 MN – „ Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”

67 550,00 w tym 23% VAT

godz. 930

6 700,00

 

 

680,00

 

Przetarg odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2023 r. (czwartek) w Urzędzie Miasta
i Gminy Cieszanów, przy ul. Rynek 1 w Cieszanowie, sala narad, I piętro – nowy budynek.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miasta
i Gminy Cieszanów nr BS o/Cieszanów nr 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008 lub w kasie tut. Urzędu
do dnia 21.08.2023 r. (za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków na konto organizatora przetargu)

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy zobowiązani
są przedłożyć Komisji przetargowej następujące dokumenty:

-              pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,

-              dokument potwierdzający tożsamość

-              osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji gospodarczej

-              osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

-              w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał) z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

-              w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu  w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

-              w przypadku pełnomocników osób fizycznych innych niż wyżej wymienione, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa do reprezentowania w przetargu

Osobie, która przetarg wygra wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca prawa własności ponosi koszty notarialne oraz sądowe.

 

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miasta
i Gminy Cieszanów oraz tablicy ogłoszeń  miasta Cieszanowa do dnia przetargu. Wszelkich informacji na temat przetargu udziela się codziennie w godz. od 7-ej do 15-tej od poniedziałku do piątku
w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów, sala operacyjna lub pod numerem tel. 16 632 86 83.

 

Cieszanów, dnia 19.07.2023 r.

                                                                                 

                                                                                                                             

Burmistrz
Miasta i Gminy Cieszanów

     Zdzisław Zadworny