Burmistrz

Miasta i Gminy

Cieszanów

W Y K A Z

z dnia 19 lipca 2023 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonego do sprzedaży.  

 

1.

Nr działki

128

2.

Obręb

Niemstów

3.

Powierzchnia nieruchomości

0,5466 ha

4.

Użytek

 ŁW-V-0,0120 ha, ŁIII-0,5346

5.

Księga Wieczysta

PR1L/00016446/9

6.

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, rolna.

7.

Przeznaczenie nieruchomości
w Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów

Tereny oznaczone symbolem „R” – tereny rolnicze.

8.

Cena nieruchomości

 11 306,00 zł*

*Na podstawie art. 43 ust 1, pkt. 9 ustawy o VAT nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT

 

Informuje się, że zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt l i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2023 r. poz. 344.), z zastrzeżeniem art. 216a, pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości po cenie ustawowej przysługuje byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom. Niniejszy wykaz stanowi zawiadomienie o przeznaczeniu do sprzedaży w/w nieruchomości. Były właściciel lub jego spadkobiercy korzystają z pierwszeństwa w nabyciu w/w nieruchomości,  jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ich nabycie po cenie według ustawy.

Wnioski w tej sprawie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów w terminie
do 31.08.2023 r.

 

Cieszanów, dnia 19.07.2023 r.

 

Wykaz niniejszy został wywieszony do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów,  na tablicy ogłoszeń wsi Niemstów oraz stronach internetowych Urzędu w dniach od 19.07.2023 do 09.08.2023

 

 

                                                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

                                                                                                                             Zdzisław Zadworny