BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

 

W Y K A Z

z dnia 19 lipca 2023

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy

 

L.p.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Pow.
(w m2)

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
 i sposób jej zagospodarowania

Roczny czynsz netto
(wywoławczy)

Termin płatności

1.

Cz. działki 484/1 obręb Nowe Sioło w tym B – 80m2 ha, KW PR1L/00034822/1

80

Nieruchomość użytkowana  jako ogródki działkowe

Nieruchomość przeznaczona
do oddania
w dzierżawę na okres 3 lat

0,10 zl / 1m²

Do 30-06 każdego roku

 

 

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów tablicy ogłoszeń wsi Nowe Sioło, stronie internetowej urzędu oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów do dnia 09.08.2023 r.

 

Cieszanów, dnia 19.07.2023 r.

 

 

                                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

                                                                                                              Zdzisław Zadworny