BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

               

 

W Y K A Z

z dnia 17.07.2023 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy

 

 

L.p.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Pow.
(w ha)

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
 i sposób jej zagospodarowania

Roczny czynsz netto
w q żyta

(wywoławczy)

Termin płatności

Zasady aktualizacji opłat

1.

Działka 2193, obręb Cieszanów, w tym PR1L/00029797/4

W tym ŁIV-0,1297 ha, ŁV-0,0155 ha, B-0,0823 ha, W-ŁIV-0,0090 ha, KW PR1L/00027979/4

0,2365

Dzierżawa rolna

Nieruchomość przeznaczona
do oddania
w dzierżawę na okres 3 lat

0,82

Do 31-08 każdego roku

Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok

 

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, tablicy ogłoszeń  miasta Cieszanów oraz stronie internetowej urzędu do dnia 08.08.2023 r.

 

 

Cieszanów, dnia 17.07.2023 r.

 

 

                                                                       Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

                                                                                  Zdzisław Zadworny