BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

Ogłoszenie o II ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż  nieruchomości położonej w miejscowości Kowalówka

Na postawie art. 37 ust 1, art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021, poz.1899 z dnia 2021.10.21) oraz §6 i 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 2213 z dnia 2021.12.21)

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

ogłasza II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Cieszanów, położonej w miejscowości Kowalówka.

Pierwszy przetarg zakończony wynikiem negatywnym odbył się w dniu 27 maja 2022 roku. 
Dla działki w Sądzie Rejonowym w Lubaczowie prowadzona jest Księga Wieczysta PR1L/00036443/4.

Obciążenie nieruchomości:

Dział III i IV w/w księgi wieczystej wolny jest od wpisów dotyczących obciążeń danej nieruchomości.

Nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń wobec osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej, a także jakichkolwiek zobowiązań.

 

Nieruchomość usytuowana jest bezpośrednio przy drodze gminnej o nawierzchni ulepszonej, teren
w większości równinny z lekkim obniżeniem w kierunku południowo-zachodnim. Granice nieruchomości tworzą od strony północnej – droga gminna, od strony wschodniej – teren zabudowany obiektami i budowlami  usługowymi z zakresu świadczenia usług pensjonatowych i wypoczynkowych, w tym również imprez okolicznościowych, od zachodu – tereny niezabudowane, przeznaczone pod zabudowę usług sportu i rekreacyjno-wypoczynkową, natomiast od strony południowej – tereny przeznaczone do zalesienia. Przyległy teren jest dobrze zagospodarowany. Przez działkę przebiega linia  elektroenergetyczna napowietrzna średniego napięcia. Przedmiotowa nieruchomości posiada bardzo dobre walory lokalizacyjne względem przyszłej zabudowy obiektami o funkcji usług sportu i rekreacji. Zarówno powierzchnia, jaki i kształt nieruchomości dają szerokie możliwości jej zagospodarowania.

 

Nr działki ewidencyjnej

Powierzchnia
w ha

 

Opis nieruchomości

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów

Cena wywoławcza nieruchomości
w PLN

 

 

Godzina przetargu

 

Kwota wadium w zł

Minimalne postąpienie

1126/1

Kowalówka

7,0378 ha

w tym  PsIV- 3,0588 ha, PsV- 3,9790 ha

Nieruchomość gruntowa niezabudowana.

Tereny oznaczone symbolem – „US” – tereny usług sportu i rekreacji, „U”- tereny zabudowy usługowej, „ZLZ” – tereny zalesień, „ZL” – tereny lasów

1 136 115,00*

godz. 1030

113 600,00

11 370,00

*Podana cena wywoławcza jest ceną brutto i zawiera w sobie 23% podatku VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2022 r. (poniedziałek) w pok. nr 12 Urzędu Miasta
i Gminy Cieszanów, przy ul. Rynek 1 w Cieszanowie.

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miasta
i Gminy Cieszanów nr BS o/Cieszanów nr 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008 lub w kasie tut. Urzędu
do dnia 25.08.2022 r. (za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków na konto organizatora przetargu) Ze względu na przeznaczenie nieruchomości w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów do jej sprzedaży maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2196 z późn. zm.).Zgodnie z przepisami cytowanej wyżej ustawy, nabywcą nieruchomości rolnej może zostać rolnik indywidualny chyba, że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, że , gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy  nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2
i ust. 3 ustawy. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczna będąca właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem, lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia  nie przekracza 300 ha, posiadają kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres gospodarstwo to osobiście.

 1. W przetargu mogą brać udział osoby, które spełniają warunki określone definicją rolnika indywidualnego i będą
  w stanie po wyłonieniu na nabywcę przedłożyć w kancelarii notarialnej dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 cytowanej wyżej ustawy(m. in. Oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 5 lat poświadczone przez wójta (burmistrza), oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanie wieczyste, będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały).
 2. Nabycie przedmiotowej nieruchomości przez podmiot inny niż rolnik indywidualny w rozumieniu ustawy
  o kształtowaniu ustroju rolnego może nastąpić za zgodą Prezesa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (Oddział Terenowy w Rzeszowie) wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej wydanej na wniosek zbywcy nieruchomości. Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości z wyjątkiem gdy nabywca ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomość na powiększenie gospodarstwa rodzinnego jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość położona jest w gminie w której ma miejsce zamieszkania nabywca lub gminie graniczącej z tą gminą.
 3. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym potwierdzonym notarialnie. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje współmałżonków. Na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub pełnomocnictwo ogólne udzielone przez nieobecnego na przetargu małżonka od uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Osoby przystępujące do przetargu będą zobowiązane do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie związanym
  z przeprowadzeniem procedury sprzedaży przedmiotowych nieruchomości.
 4. Uczestnik przetargu powinien się legitymować dowodem tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
 5. Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później, niż 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienie decydują uczestnicy przetargu
  z tym, że nie może wynosić ono mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 7. Cena sprzedaży nieruchomości płatna jest jednorazowo i podlega zapłacie z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy przenoszącej prawo własności.
 8. Wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
 9. Niestawienie się nabywcy nieruchomości  bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w terminie
  i miejscu wyznaczonym  przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów lub niewpłacenie w terminie należności,
  o której mowa powyżej, może spowodować odstąpienie od zawarcia umowy , zapłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
 10. Nieruchomość powinna być zagospodarowana zgodnie z jej przeznaczeniem. Z warunkami oraz sposobem kształtowania zabudowy należy się zapoznać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego pok. nr 14.
 11. Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów i budynków. Okazanie granic geodezyjnych nieruchomości lub ewentualnego wznowienia ich wznowienia nabywca dokona we własnym zakresie i na własny koszt.
 12. Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zastosowanie mają przepisy wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U.2017, poz. 2278 t.j. z dnia 2017.12.07).
 13. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów.
 14. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów, sala operacyjna lub pod numerem telefony 16 63 11 076 wew. 505 oraz na stronie internetowej www. bip.cieszanow.pl lub www.cieszanow.eu

 

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miasta
i Gminy Cieszanów www.bip.cieszanow.pl i www.cieszanow.eu oraz tablicy ogłoszeń  wsi Kowalówka w dniach od 23.06.2022 r. do 26.08.2022 r.

 

Cieszanów, dnia 23 czerwca 2022 r.

                                                                                                 

Burmistrz
Miasta i Gminy Cieszanów

Zdzisław Zadworny