Burmistrz

Miasta i Gminy

Cieszanów

W Y K A Z

z dnia 12.05.2022 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

1.

Nr działki

561/5

2.

Obręb

Nowe Sioło

3.

Powierzchnia nieruchomości

0,1674 ha 

4.

Użytek

Bp – 0,1674 ha

5.

Księga Wieczysta

PR1L/00033488/0

6.

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

7.

Przeznaczenie nieruchomości
w Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów

Tereny oznaczone symbolem MN/RM – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i zagrodowej w gospodarstwach rolnych.

8.

Cena nieruchomości

51 740,00 w tym 23% VAT

 

Informuje się, że zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt l i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), z zastrzeżeniem art. 216a, pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości po cenie ustawowej przysługuje byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom. Niniejszy wykaz stanowi zawiadomienie o przeznaczeniu do sprzedaży w/w nieruchomości. Były właściciel lub jego spadkobiercy korzystają z pierwszeństwa w nabyciu w/w nieruchomości,  jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ich nabycie po cenie według ustawy.

Wnioski w tej sprawie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów w terminie
do 24.06.2022 r.

 

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz na tablicy ogłoszeń wsi Nowe Sioło do dnia 03.06.2022 r.

 

Cieszanów, dnia 12.05.2022 r.

 

Wykaz niniejszy został wywieszony do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów,  na tablicy ogłoszeń wsi Nowe Sioło oraz stronach internetowych Urzędu.

 

 

                                                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

                                                                                                                             Zdzisław Zadworny