BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

        

 

W Y K A Z

z dnia 09.05.2022 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do użyczenia

 

 

L.p.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Pow.
(w ha)

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
 i sposób jej zagospodarowania

Roczny czynsz netto
w q żyta

(wywoławczy)

Termin płatności

Zasady aktualizacji opłat

1.

Działka  nr 900 w tym B-0,0476 ha, obręb Żuków, KW PR1L/00036388/0

0,0476 ha

Nieruchomość zabudowana budynkiem świetlicy

Nieruchomość przeznaczona
do oddania
w użyczenie na okres 3 lat

-

-

-

 

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, tablicy ogłoszeń wsi Żuków oraz stronie internetowej urzędu do dnia 31.05.2022 r.

 

 

Cieszanów, dnia 09.05.2022 r.

 

 

                                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

                                                                                                              Zdzisław Zadworny