BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

        

 

W Y K A Z

z dnia 09.05.2022 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy

 

 

L.p.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Pow.
(w ha)

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
 i sposób jej zagospodarowania

Roczny czynsz netto
w q żyta

(wywoławczy)

Termin płatności

Zasady aktualizacji opłat

1.

Działka nr 4014/3 w tym ŁIII-0,0091 ha, RIVa-0,1172 ha, obręb Cieszanów, KW PR1L/00012680/3

0,1263 ha

Dzierżawa rolna

Nieruchomość przeznaczona
do oddania
w dzierżawę na okres 3 lat

0,893

Do 31-08 każdego roku

Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok

 

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, tablicy ogłoszeń miasta Cieszanowa oraz stronie internetowej urzędu do dnia 31.05.2022 r.

 

 

Cieszanów, dnia 09.05.2022 r.

 

 

                                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

                                                                                                           Zdzisław Zadworny