Burmistrz
Miasta i Gminy
Cieszanów

Ogłoszenie o I ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż  nieruchomości położonej w miejscowości Cieszanów

Na postawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 t.j. z dnia 2021.10.21) oraz § 6 i 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz.U.2021.2213 t.j. z dnia 2021.12.01)

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż prawa własności, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Cieszanów, położonej w miejscowości Cieszanów.
Dla działki w Sądzie Rejonowym w Lubaczowie prowadzona jest Księga Wieczysta PR1L/00027979/4.

Obciążenie nieruchomości:

Dział III i IV w/w księgi wieczystej wolny jest od wpisów dotyczących obciążeń danej nieruchomości.

Nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń wobec osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej, a także jakichkolwiek zobowiązań.

Nieruchomość położona jest na obrzeżach miasta Cieszanowa. Teren jest zadbany, nie wymaga niwelowania, nawożenia ziemi oraz osuszania. Nie występują ograniczenia w posadowieniu obiektów kubaturowych na gruncie. Pod względem powierzchni i geometrii działka nie posiada  ograniczeń w jej zagospodarowaniu. Granicę nieruchomości od strony północnej tworzy droga wewnętrzna
o nawierzchni asfaltowej, od strony wschodniej droga lokalna o nawierzchni asfaltowej, a od strony zachodniej i południowej tereny zurbanizowane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dostęp bezpośredni do mediów tj. energia, gaz, woda, kanalizacja nie jest ograniczony.

 

Nr działki ewidency-

jnej

Powie-
rzchnia
w ha

 

Opis nieruchomości

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów mieszkaniowo-usługowych w Cieszanowie i Nowym Siole

Cena wywoławcza nieruchomości w zł

 

Godzina przetargu

 

Kwota wadium w zł

Minima-
lne postąpie-
nie w zł

4320/27

0,1469ha

Nieruchomość gruntowa niezabudowana – Bp-0,1469 ha.

Tereny oznaczone symbolem 7 MN – „ Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”

56 370,00

godz. 1000

5 600,00

 

570,00

 

Przetarg odbędzie się w dniu 30 maja 2022 r. (poniedziałek) w Urzędzie Miasta
i Gminy Cieszanów, przy ul. Rynek 1 w Cieszanowie, pok. nr 12, I piętro.

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miasta
i Gminy Cieszanów nr BS o/Cieszanów nr 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008 lub w kasie tut. Urzędu
do dnia 26.05.2022 r. (za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków na konto organizatora przetargu)

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy zobowiązani
są przedłożyć Komisji przetargowej następujące dokumenty:

-              pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,

-              dokument potwierdzający tożsamość

-              osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji gospodarczej

-              osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

-              w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał) z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

-              w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu  w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

-              w przypadku pełnomocników osób fizycznych innych niż wyżej wymienione, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego

Osobie, która przetarg wygra wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca prawa własności ponosi koszty notarialne oraz sądowe.

 

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miasta
i Gminy Cieszanów oraz tablicy ogłoszeń  miasta Cieszanowa do dnia przetargu. Wszelkich informacji na temat przetargu udziela się codziennie w godz. od 7-ej do 15-tej od poniedziałku do piątku
w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów, sala operacyjna lub pod numerem tel. 16 632 86 83.

 

Cieszanów, dnia 25.04.2022 r.

                                                                                 

 

 

                                                                                                                             

Burmistrz
Miasta i Gminy Cieszanów

Zdzisław Zadworny