BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

 

W Y K A Z

z dnia 21 kwietnia 2022

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów

przeznaczonych do dzierżawy

 

 

L.p.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Pow.
(w ha)

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
 i sposób jej zagospodarowania

Roczny czynsz netto
w q żyta

(wywoławczy)

Termin płatności

1.

Cz. działki 1125, obręb Kowalówka KW PR1L/00036443/4

6,2000

PsIV-6,20

Nieruchomość przeznaczona
do oddania
w dzierżawę na okres 3 lat

31,00

Do 31-08 każdego roku

2

Cz. działki 1126/2, obręb Kowalówka, KW PR1L/00036443/4

0,2400

PsIV-0,24

Nieruchomość przeznaczona
do oddania
w dzierżawę na okres 3 lat

1,20

Do 31-08 każdego roku

 

 

 

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, tablicy ogłoszeń wsi Kowalówka oraz stronie internetowej

urzędu do dnia 12.05.2022 r.

 

 

Cieszanów, dnia 21.04.2022 r.

 

 

                                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

                                                                                                              Zdzisław Zadworny