Misja Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów:

 

Jesteśmy po to, aby skutecznie i przejrzyście realizować zadania publiczne, zapewnić profesjonalną i przyjazną obsługę klientów oraz stale podnosić poziom świadczonych usług poprzez:

 

1)      sprawne i kompetentne załatwianie spraw w terminach i trybach określonych w przepisach prawa i obowiązujących procedurach,

2)      ciągłe doskonalenie komunikacji pomiędzy klientem a urzędem,

3)      nawiązywanie partnerskich relacji z klientem, z zachowaniem służebnej roli urzędu wobec mieszkańców wspólnoty lokalnej,

4)      dążenie do jak najpełniejszego zaspokajania potrzeb klientów, uwzględniając ich oczekiwania w planach poprawy jakości,

5)      szkolenie i podnoszenie kwalifikacji wszystkich pracowników zatrudnionych w urzędzie,

6)      efektywne zarządzanie personelem.

 

Powyższe cele Urząd chce osiągnąć poprzez:

1)      wprowadzenie, utrzymanie i stałe udoskonalanie Systemu Zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2008

2)      przestrzeganie ustalonych procedur i instrukcji przez wszystkich pracowników urzędu

3)      stałe monitorowanie jakości świadczonych usług i ich doskonalenie.

 

Dla wdrożenia Polityki Jakości Kierownictwo Urzędu zapewnia odpowiednie zasoby, a realizację powierza pracownikom na wszystkich szczeblach organizacyjnych.