BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

    CIESZANÓW   

Cieszanów, dnia 30.06.2020 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

 z dnia 30.06.2020 r.

 

o terminie wyłożenia do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

„POSZERZENIE CMENTARZA W NOWYM SIOLE”

           

            Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz Uchwały
Nr IV/42/2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 25 stycznia 2019 r. o przystąpieniu
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Poszerzenie cmentarza
w Nowym Siole”,

 

z a w i a d a m i a m,

 

że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Poszerzenie cmentarza
w Nowym Siole” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 10.07.2020 r. do 14.08.2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu odbędzie się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów Rynek 1, sala nr 3 w dniu 10.08.2020 r.
godz. 9:30 - 10:30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w  ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do w/w planu należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.09.2020 r.

Jednocześnie, informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust.2 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.), projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegopodlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Wnioski i uwagi w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu planu miejscowego stosownie do art. 54 ustawy jw. należy wnosić na zasadach określonych w art.18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1, w nieprzekraczalnym terminie do 11.09.2020 r.

Wniosek lub uwaga powinny zawierać imię i nazwisko, adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi i wniosku. Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta
i Gminy Cieszanów.

 

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

 

mgr Zdzisław Zadworny