Cieszanów,  dnia 11.03.2020 r.

 

GPiMK. 6722.2.2019

 
 
O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

 
Działając na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1-5 i art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283),
z a w i a d a m i a m
o podjęciu przez Radę Miejską w Cieszanowie Uchwały Nr XIV/107/2019 Rady Miejskiej
w Cieszanowie z dnia 27 września 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Dachnowie - ulica Sportowa”.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, składać uwagi
i wnioski do przedmiotowych opracowań w formie pisemnej, ustnie do protokołu
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres:
- Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów,
- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w terminie do dnia 30 kwietnia2020 r.
 
Wniosek lub uwaga powinny zawierać imię i nazwisko, adres wnioskodawcy
oraz przedmiot uwagi i wniosku.
Przedmiotowe uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta
i Gminy Cieszanów.

 

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

 

mgr Zdzisław Zadworny