Załącznik nr 2 do umowy dotacji

na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”

   OŚWIADCZENIE O WYBORZE WYKONAWCY        

(dla jednostek niezobowiązanych do stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych)

Stosownie do „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybów i zasad udzielania
i rozliczania dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie”, jako działający w imieniu:

Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Lublińcu

oświadczam,

że w odniesieniu do zadania pod nazwą:

„Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Nowy Lubliniec celem zwiększenia potencjału technicznego”

  1. Wybór wykonawcy zadania/dostawcy dóbr i usług, został dokonany zgodnie z zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości, po rozeznaniu rynku i zebraniu ofert, oraz uprzednim upublicznieniu informacji.
  2. Sposób upublicznienia informacji (zaznaczyć odpowiednie):

a) na stronie internetowej beneficjenta;

☐b) w prasie o zasięgu krajowym lub regionalnym;

☐c) w lokalnych środkach publikacji (gazety, biuletyny informacyjne);

☐d) w krajowych dziennikach urzędowych, krajowych dziennikach specjalizujących się
w ogłoszeniach o zamówieniach publicznych;

☐e) w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

  1. Na podstawie zebranych ofert dokonano wyboru wykonawcy/dostawcy:

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Rzeszowie

Biuro Terenowe w Przemyślu

Pl. Św. Floriana 1, 37-700 Przemyśl

  1. Przesłanki, którymi kierowano się przy wyborze wykonawcy (np. cena, doświadczenie oferentów, termin wykonania, złożono ofertę od 1 wykonawcy ):

- Cena

Świadomi odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań oświadczamy, że zawarte w niniejszym dokumencie dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Wiarygodność podanych we wniosku danych stwierdzamy własnoręcznym podpisem.

Nowy Lubliniec, 17-07-2023r.                                                                    Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej

                                                                                                                                  w Nowym Lublińcu 

 

 

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie podjął decyzję o przyznaniu dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Lublińcu w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

W ramach przyznanej dotacji kwota wsparcia 11 000,00 zł wynosiła do 100% kosztów kwalifikowanych zadania. Umowa została podpisana w dniu 22.06.2023 r.

Efekt rzeczowy zadania został wskazany w wykazie rzeczowym sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zawartym we wniosku o dofinansowanie.

W ramach otrzymanej dotacji Ochotnicza straż Pożarna w Nowym Lublińcu zakupiła sprzęt i wyposażenie niezbędne do prowadzenia akcji w terenie, między innymi wyposażenie osobiste strażaka, sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej.

 

 

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej

w Nowym Lublińcu