BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

 

W Y K A Z

z dnia 10.01.2022 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy

 

 

L.p.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Pow.
(w ha)

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
 i sposób jej zagospodarowania

Roczny czynsz netto
w q żyta

(wywoławczy)

Termin płatności

Zasady aktualizacji opłat

1.

Działki 942, obręb Nowe Sioło, w tym PsIV-0,3951ha,

Br-PsIV-0,0941 ha, KW PR1L/00033488/0

0,4892

Dzierżawa rolna

Nieruchomość przeznaczona
do oddania
w dzierżawę

2,45

Do 31-08 każdego roku

Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok

 

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, tablicy ogłoszeń wsi Nowe Sioło oraz stronie internetowej urzędu do dnia 31.01.2022 r.

 

 

Cieszanów, dnia 10.01.2022 r.

 

 

                                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

                                                                                                              Zdzisław Zadworny