Burmistrz

Miasta i Gminy

Cieszanów

W Y K A Z

z dnia 5 stycznia 2022 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

1.

Nr działki

747/1

2.

Obręb

Żuków

3.

Powierzchnia nieruchomości

1,5405 ha 

4.

Użytek

Lzr-PsV-0,5056 ha, ŁVI-0,5290 ha, ŁIV-0,5059 ha

5.

Księga Wieczysta

PR1L/00030274/6

6.

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, rolna, niezabudowana.

7.

Przeznaczenie nieruchomości
w Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów

Tereny oznaczone symbolem „T” – tereny rolnicze.

8.

Cena nieruchomości

64 100,00 zł*

*Na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 9 ustawy o VAT, nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT .

 

Informuje się, że zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt l i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1899.), z zastrzeżeniem art. 216a, pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości po cenie ustawowej przysługuje byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom. Niniejszy wykaz stanowi zawiadomienie o przeznaczeniu do sprzedaży w/w nieruchomości. Były właściciel lub jego spadkobiercy korzystają z pierwszeństwa w nabyciu w/w nieruchomości,  jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ich nabycie po cenie według ustawy.

Wnioski w tej sprawie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów w terminie
do 17.02.2022 r.

 

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz na tablicy ogłoszeń wsi Żuków do dnia 27.01.2022 r. r.

 

Cieszanów, dnia 05.01.2022 r.

 

Wykaz niniejszy został wywieszony do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów,  na tablicy ogłoszeń wsi Żuków oraz stronach internetowych Urzędu.

 

 

                                                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

                                                                                                                             Zdzisław Zadworny