BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

 

Ogłoszenie o I ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż  nieruchomości położonej w miejscowości Żuków

Na postawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65) oraz §6 i 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. z 2014, poz. 1490 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Cieszanów, położonej w miejscowości Żuków.
Dla działki w Sądzie Rejonowym w Lubaczowie prowadzona jest Księga Wieczysta PR1L/00030274/6.

Obciążenie nieruchomości:

Dział III i IV w/w księgi wieczystej wolny jest od wpisów dotyczących obciążeń danej nieruchomości.

Nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń wobec osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej, a także jakichkolwiek zobowiązań.

 

Nieruchomość położona jest w północno – wschodniej części gminy Cieszanów w obrębie ewidencyjnym Żuków.  Od strony południowej i zachodniej  graniczy z terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, od wschodu z drogą wewnętrzną, a od północy z drogą gminną publiczną. Nieruchomość posiada regularny kształt, teren płaski  i równinny z lekkim spadkiem w kierunku południowo-zachodnim. Przez nieruchomość przebiega linia energetyczna napowietrzna, usytuowane są również słupy energetyczne wzdłuż północnej i wschodniej granicy działki. Dostęp do mediów tj. energia, gaz, woda i kanalizacja poprzez przyłącza na warunkach określonych przez gestorów  tych sieci.

Nr działki ewidencyjnej

Powierzchnia
w ha

 

Opis nieruchomości

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów

Cena wywoławcza nieruchomości

 

Godzina przetargu

 

Kwota wadium w zł

893/5

0,3005 ha
w tym PsIV-0,3005

Nieruchomość gruntowa niezabudowana.

Tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej w gospodarstwach rolnych

43 990,00 zł

godz. 1000

4 300,00 zł

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 28 września 2021 r. (wtorek) w pok. nr 18 Urzędu Miasta
i Gminy Cieszanów, przy ul. Rynek 1 w Cieszanowie.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miasta
i Gminy Cieszanów nr BS o/Cieszanów nr 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008 lub w kasie tut. Urzędu
do dnia 23.09.2021 r. (za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków na konto organizatora przetargu)

 

Uwaga!

Z uwagi na przeznaczenie nieruchomości w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów do jej sprzedaży maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U.z 2017 r. poz. 2196 z późn. zm.).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy zobowiązani
są przedłożyć Komisji przetargowej następujące dokumenty:

-              pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,

-              dokument potwierdzający tożsamość

-              osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji gospodarczej

-              osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

-              w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał) z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

-              w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z ni ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu  w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

-              w przypadku pełnomocników osób fizycznych innych niż wyżej wymienione, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego

Osobie, która przetarg wygra wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca prawa własności ponosi koszty notarialne oraz sądowe.

 

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miasta
i Gminy Cieszanów oraz tablicy ogłoszeń  miasta Cieszanowa. Wszelkich informacji na temat przetargu udziela się codziennie w godz. od 7-ej do 15-tej od poniedziałku do piątku w pok. 16 lub
tel. (0-16) 632 86 71


Cieszanów, dnia 25 sierpnia 2021 r.

                                                                                 

 

 

                                                                                                                             

Burmistrz
Miasta i Gminy Cieszanów

     Zdzisław Zadworny