Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.), Uchwały Nr LIX/43/2014 z dnia 21 października 2014r. sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015. w związku z zakończeniem procedury konkursowej informuję, że w ramach ogłoszonego II otwartego konkursu ofert na realizację zadań dotowanych z budżetu miasta i gminy Cieszanów w 2015r zostały złożone 2 oferty które otrzymały dofinansowanie.

Dofinansowanie otrzymały:

  1. Cieszanowskie Forum Gospodarcze na realizację zadania pn. „Dzień otwarty na Wiosce Kozackiej” – 3700 zł
  2. Gminne Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich w Cieszanowie na realizację zadania pn. „Wspólna Europa – Wspólne korzenie”. Poszukiwanie analogii w kulturze ludowej miast partnerskich gminy i miasta Cieszanów oraz promowanie i podtrzymywanie lokalnej tradycji” – 8 300 zł

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

 

Zdzisław Zadworny

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

ul. Rynek1, 37-611 Cieszanów

GPiMK. 6722.5.2015

Cieszanów 26-05-2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Działając na podstawie art. 39 ust. 1-5 i art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235 z póź.zm.),

z a w i a d a m i a m

o podjęciu przez Radę Miejską w Cieszanowie Uchwały Nr XLII/54/2013 z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wola Nowosielska I” zmieniony uchwałą
Nr III/5/2015 z dnia 29 stycznia 2015 w sprawie zmiany przystąpieniu
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wola Nowosielska I”.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacja sprawy i składać uwagi w wnioski do przedmiotowych opracowań w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres:

- Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów,

- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

w terminie do dnia 10 lipca 2015r.

Wniosek lub uwaga powinny zawierać imię i nazwisko, adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi i wniosku.

Przedmiotowe uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.