Dyskryminacja, mobbing, molestowanie - to nie są nowe zjawiska, choć dopiero od niedawna rozpalają emocje opinii publicznej. Skoro już wszyscy przypomnieliśmy lub uświadomiliśmy sobie, że one istnieją, warto zainteresować się nimi nie w formie sensacyjnej, ale w uporządkowany sposób. W sposób, dzięki któremu pracodawcy i pracownicy nauczą się przeciwdziałać tym negatywnym zjawiskom lub reagować na nie we właściwy sposób.

Akademia PARP już od lat zwraca uwagę na niepożądane zjawiska w miejscu pracy. Dyskryminacja w pracy, mobbing, molestowanie, naruszanie dóbr osobistych pracowników - zostały omówione w szkoleniach e-learning: "Praktyczne zarządzanie personelem w MŚP" oraz "Prawo pracy w MŚP". Szkolenia porządkują wiedzę na temat tych negatywnych zjawisk, a jednocześnie mówią o kodeksowych i pozakodeksowych metodach dyscyplinowania pracowników. - To ważne, aby zarówno pracodawcy, jak i pracownicy, wyraźnie odróżniali dyscyplinowanie od szykanowania, gdyż nie każde nieprzyjemne zdarzenie w miejscu pracy należy traktować jako nadużycie.


Nasza praca może być oceniana krytycznie, a przełożeni mogą wyciągać konsekwencje w razie niewywiązywania się z obowiązków. W pracy zdarzają się też zachowania emocjonalne. Pod wpływem stresu, nieprzewidzianych wydarzeń czy presji terminów, zdarza się utrata zimnej krwi. Choć naganne, takie jednorazowe zachowania nie noszą zwykle znamion mobbingu. Nie mogą jednak stawać się normą. Nie tylko z przełożonymi, również z kolegami relacje nie zawsze układają się najlepiej. Bywa też tak, że zawiązane w pracy sympatie nie przetrwają próby czasu i przeradzają się w antypatie. Nękanie ze strony kolegów może być równie dotkliwe, jak ze strony przełożonych i również na to zwracamy uwagę w szkoleniach Akademii PARP.

 

Warto zauważyć, że wszystkie szkolenia Akademii PARP są przygotowane z perspektywy małych i średnich przedsiębiorstw. - podkreśla Aneta Grzyb-Hejduk, ekspert do spraw szkoleń Akademii PARP. W małych firmach relacje międzyludzkie są mniej sformalizowane, nieobudowane szeregiem regulaminów i procedur. Stosunki pracy w takich firmach często uznaje się za bardziej przyjazne niż te panujące w korporacjach. Jednak i tu mogą zdarzyć się naruszenia. A wówczas brak formalnych procedur utrudnia rozwiązanie problemu.

Przyjecie jasnych zasad ułatwia rozwiązywanie trudnych sytuacji, które mogą przecież pojawić się również w firmach, w których panuje dobra atmosfera pracy. Pomaga też minimalizować skalę zjawiska. Aby tak było, konsekwencje i sposób postępowania w razie pojawienia się niepożądanych zachowań muszą być powszechnie znane w firmie, a pracodawcy powinni wykazywać się wrażliwością. Wiedza  zdobyta w szkoleniach Akademii PARP pozwala zwiększyć tę wrażliwość i przygotować środowisko pracy wolne od szykanowania.

Od niedawna, trudne tematy w miejscu pracy można poznawać również w szkoleniu mobilnym pod tym tytułem. Szkolenie m-learning, przeznaczone na smartfony i tablety, przedstawia materiał w formie krótkich, kilkuminutowych lekcji. Są tam, z jednej strony, poruszane problemy równouprawnienia, dyskryminacji, mobbingu i molestowania. Z drugiej strony, przedstawiono również problem dostępnych metod dyscyplinowania pracowników. Dzięki temu łatwiej jest dostrzec różnicę między dyscyplinowaniem a szykanowaniem, dyskryminowaniem, czy poniżaniem.

- Zachęcamy przedsiębiorców i pracowników do spokojnego przeanalizowania problemu, dzięki interaktywnym treściom, przykładom i ćwiczeniom zawartym w szkoleniach Akademii PARP. Tak jak nie ma usprawiedliwienia dla mobbingu i innych nadużyć w miejscu pracy, tak nie ma usprawiedliwienia dla braku wiedzy na ten temat - podkreśla Aneta Grzyb-Hejduk. - Szkolenia e-learning "Praktyczne zarządzanie personelem w MŚP" oraz "Prawo pracy w MŚP" można przejść w zaciszu własnego domu, korzystając z komputera. Szkolenie m-learning "Trudne tematy w miejscu pracy" dostępne jest również na urządzeniach mobilnych. Jeśli więc komuś trudno wygospodarować czas w domu lub pracy, może sięgnąć po wiedzę w trakcie krótkich przerw, w biegu, korzystając np. ze smartfonu.

 

Akademia PARP to blisko 100 szkoleń e-learning i m-learning omawiających problemy ważne dla przedsiębiorców i pracowników polskich firm. Szkolenia są dostępne bezpłatnie, zatem nie ma wymówki dla braku wiedzy. I pracodawcy, i pracownicy mogą bez problemu dowiedzieć się więcej o problemach spotykanych w miejscu pracy. Szkolenia Akademii PARP zostały przygotowane specjalnie dla przedsiębiorców i pracowników polskich małych i średnich firm oraz osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Projekt jest realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Infolinia 801 444 MSP (czyli 801 444 677)

 

 

 

W związku z zbliżającym się terminem przyjmowania wniosków obszarowych  na rok 2015  w ramach zreformowanego systemu wsparcia bezpośredniego informujemy że wnioski o przyznanie płatności składa się w terminie od dnia 15 marca – do dnia 15 maja oraz w terminie 25 dni kalendarzowych tj. do dnia 9 czerwca 2015 r. (kwota płatności, do której rolnik byłby uprawniony będzie pomniejszana o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia).

 

W załączeniu broszura „Płatności bezpośrednie w roku 2015

 Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej : www.arimr.gov.pl

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 23/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

z dnia 19 luty 2015 r.

 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
dotowanych z budżetu miasta i gminy Cieszanów w 2015 r.

             Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.), Uchwały Nr LIX/43/2014 z dnia 21 października 2014r. sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015.

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                 Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

zarządza, co następuje:

 

§ 1

  1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizacjęzadań dotowanych z budżetu miasta i gminy Cieszanów w 2015 r.
  2. Zadania realizowane będą przez podmioty wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert, przeprowadzonego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie.

  1. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
  2. Informacja o ogłoszeniu zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się komisji konkursowej powołanej do wyboru najkorzystniejszej oferty oraz Referatowi Finansowemu Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie. Skład komisji konkursowej zostanie określony odrębnym zarządzeniem.

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań dotowanych z budżetu miasta i gminy Cieszanów w 2015 r.