ZARZĄDZENIE NR 23/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

z dnia 19 luty 2015 r.

 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
dotowanych z budżetu miasta i gminy Cieszanów w 2015 r.

             Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.), Uchwały Nr LIX/43/2014 z dnia 21 października 2014r. sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015.

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                 Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

zarządza, co następuje:

 

§ 1

 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizacjęzadań dotowanych z budżetu miasta i gminy Cieszanów w 2015 r.
 2. Zadania realizowane będą przez podmioty wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert, przeprowadzonego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie.

 1. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 2. Informacja o ogłoszeniu zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się komisji konkursowej powołanej do wyboru najkorzystniejszej oferty oraz Referatowi Finansowemu Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie. Skład komisji konkursowej zostanie określony odrębnym zarządzeniem.

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań dotowanych z budżetu miasta i gminy Cieszanów w 2015 r.

 

W tegorocznej XV edycji Konkursu „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu, odbywającego się pod honorowym patronatem Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polskiej Izby Ekologii oraz Związku Miast Polskich – Zakład   Usług Komunalnych w Cieszanowie, jako najlepszy w kategorii do 30 tys. mieszkańców otrzymał
I miejsce w kraju i Statuetkę w kategorii „Zielony Kontakt”. Ponadto zakład komunalny z Cieszanowa został wyróżniony jeszcze w dwóch  kategoriach: „Złota Bela Makulatury” i „Srebrna Puszka”.                    W konkursie mogą uczestniczyć: urzędy gmin i starostwa powiatowe, związki komunalne gmin i powiatów, zakłady gospodarki komunalnej, sortownie, inne podmioty gospodarcze, mające zezwolenie na usuwanie odpadów stałych.                                                                                                                       Uczestnicy Konkursu rywalizują w dziewięciu kategoriach:

 • SZKLANA STATUETKA – zbiórka stłuczki szklanej,
 • SREBRNA PUSZKA – zbiórka puszek aluminiowych,
 • LIDER ZBIÓRKI TWORZYW – zbiórka tworzyw sztucznych,
 • ZŁOTA BELA MAKULATURY – zbiórka makulatury,
 • ZIELONA BATERIA – zbiórka zużytych baterii,
 • ZIELONY KONTAKT – zbiorka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • LIDER SORTOWANIA – odpady segregowane i doczyszczane w sortowniach,
 • EDUKACJA EKOLOGICZNA – działania promujące selektywną zbiórkę odpadów
  i zachowania prośrodowiskowe,
 • REKORDOWY KARTON – zbiórka opakowań po płynnej żywności.

W każdej kategorii wręczane są trzy równorzędne nagrody w zależności od ilości mieszkańców zamieszkujących na obsługiwanym przez dany podmiot terenie, dzięki temu nawet najmniejsze gminy, czy przedsiębiorstwa mają szanse otrzymać statuetki.

Wyróżnienie ZŁOTA BELA MAKULATURY

Wyróżnienie SREBRNA PUSZKA

Statuetka ZIELONY KONTAKT

W Cieszanowie powstaje największa w Polsce elektrownia fotowoltaiczna o wartości około 17 mln złotych. Na działce o powierzchni 4,5 ha zostanie zainstalowanych 8333 polikrystalicznych paneli fotowoltaicznych, każdy o mocy znamionowej 240 [Wp]. Przewidywana łączna moc elektrowni to 2,0 [MW].

W dniu 26 października 2014 roku odbyło się otwarcie elektrowni na zakończenie  etapu, tj. oddania do eksploatacji instalacji o mocy znamionowej 1 MW.

W chwili obecnej największą w Polsce jest elektrownia fotowoltaiczna o mocy 1,636 MW w Gdańsku, druga co do wielkości instalacja o mocy 1,504 MW mieści się w Gubinie, a trzecia to Bordziłówka o mocy 1,4 MW, która jest prowadzona przez spółkę samorządową pięciu gmin z Lubelszczyzny.

Elektrownia w Cieszanowie budowana jest przez Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii HORYZONTY  w ramach projektu „Promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez budowę modelowej elektrowni fotowoltaicznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Infrastruktura Techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Certyfikat „Przyjazna Polska” w kategorii „Kraina Turystyki i Przygody” dla gminy Cieszanów

 

17 października 2014 r. w  Hotelu Bristol w Warszawie (obok Pałacu Prezydenta RP) odbyła się uroczysta Gala kończąca I edycję programu certyfikacyjnego dla gmin "Przyjazna Polska" oraz XIII edycję konkursu "Gmina Fair Play".

Podczas Gali Laureatom programów zostały wręczone certyfikaty i nagrody główne – Statuetki. W imieniu gminy Cieszanów certyfikat odebrała Pani Stanisława Chomyszyn – Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie.

Celem programu „Przyjazna Polska jest zaprezentowanie wyróżniających się polskich samorządów, wypromowanie ich osiągnięć i możliwości oraz pokazanie, że spełniają wysokie kryteria profesjonalnego zarządzania, mają umiejętności tworzenia korzyści rozwojowych, a także charakteryzują się przedsiębiorczością i inicjatywą.

Gmina Cieszanów otrzymała certyfikat „Przyjazna Polska” w kategorii „Kraina Turystyki i Przygody” / „Tourism & Adventure Destination”.

Jest to certyfikacja dla gmin, które posiadają atrakcyjne zasoby turystyczne, udostępniają je oraz dbają o rozwój sektora turystycznego.