OGŁOSZENIE O VII NABORZE WNIOSKÓW

NA REALIZACJĘ OPERACJI PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD  W RAMACH REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU  PRZEZ STOWARZYSZENIE RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ROZTOCZE”

Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze”, realizującego Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014 – 2020, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

 Najważniejsze informacje na temat naboru wniosków:

 

  1. Zakres tematyczny operacji objętych wnioskami

W ramach naboru zainteresowane podmioty mogą składać wnioski dotyczące:

1:

Cel ogólny I:Zrównoważony rozwój obszaru objętego LSR w oparciu o atuty środowiskowe i turystyczne.

Cel szczegółowy I.1.: Zapobieganie degradacji środowiska naturalnego i usuwanie jej skutków

Przedsięwzięcie I.1.2. Regulowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo, w szczególności poprzez budowę lub wyposażenie infrastruktury turystycznej służącej temu celowi limit dostępnych środków 303 402,00zł.

2:

Cel ogólny I:Zrównoważony rozwój obszaru objętego LSR w oparciu o atuty środowiskowe i turystyczne.

Cel szczegółowy I.1.: Zapobieganie degradacji środowiska naturalnego i usuwanie jej skutków

Przedsięwzięcie I.1.3. Przeciwdziałanie kłusownictwu, w szczególności poprzez tworzenie, rozwój lub wyposażenie infrastruktury służącej temu celowi limit dostępnych środków 270 000,00zł.

3:

Cel ogólny I:Zrównoważony rozwój obszaru objętego LSR w oparciu o atuty środowiskowe i turystyczne.

Cel szczegółowy I.2.: Rozwój potencjału turystycznego obszaru objętego LSR

Przedsięwzięcie I.2.2. Tworzenie, rozwój lub wyposażenie infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej  przeznaczonej na użytek publiczny i związanej historycznie lub terytorialnie z rybactwem - limit dostępnych środków 550 320,00zł.

4:

Cel ogólny III:Wsparcie społeczności lokalnej w zakresie wzmacniania jej potencjału intelektualnego i przedsiębiorczości oraz dostępu do rynku pracy i poprawy warunków życia.

Cel szczegółowy III.2.: Budowanie dobrostanu społecznego na obszarze RLGD „Roztocze”

Przedsięwzięcie III.2.1. Wspieranie dialogu społecznego i udziału lokalnych społeczności w badaniu zasobów sektora rybackiego, w tym organizowanie spotkań, w szczególności dla przedstawicieli grupy defaworyzowanej i przedstawicieli sektora rybackiego- limit dostępnych środków 100 000,00 zł.

  1. Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:

Podmioty zainteresowane udziałem w naborze i realizacją operacjipowinny złożyć wniosek oraz jego kopięz niezbędnymi załącznikami, które będą następnie przedmiotem oceny przez Radę Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze”oraz Samorząd Województwa Podkarpackiego, w podanym poniżej miejscu:

Biuro Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania ROZTOCZE, ul. Lwowska18, 37-610 Narol,

w okresie od dnia 15  czerwca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r., godz. 15:30.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą podlegały ocenie. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do Biura Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania ROZTOCZE, ul. Lwowska 18, 37-610 Narol, a nie data stempla pocztowego.

Wnioski dotyczące realizacji operacji powinny zostać sporządzone na formularzu, o którym mowa w pkt VII ppkt 1.

Pełna wersja ogłoszenia:

http://rlgdroztocze.org/images/Nabory/2020/VII/og%C5%82oszenie%20o%20naborach%20VII.pdf

Więcej informacji: http://rlgdroztocze.org